In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President Riigikogus 9. oktoobril 2006
09.10.2006


Armas Eesti rahvas!
Austatud Riigikogu ja Vabariigi Valitsus!
Ekstsellentsid!
Lugupeetav valitud president!

Täna astub ametisse uus Vabariigi President. Olles viis aastat tagasi samas rollis ja andes ametivannet, tajusin ma neid suuri ootusi, millega rahvas uut riigipead vastu võtab, ning hindasin kõrgelt seda usalduskrediiti, mille saab valitud riigipea.

Minu eelkäija selles ametis, Lennart Meri, oli teinud suure töö, et saavutada Eestile usaldusväärne rahvusvaheline positsioon. Eesti riigi iseseisvuse taastamisest möödunud kümne aasta jooksul oli igaüks meist andnud jõukohase panuse selleks, et oma riiki kindlustada.

Me olime tänu pingutustele ja ka loobumistele suutnud väga lühikese aja jooksul läbida põhjalike reformidega siirdeperioodi. Majandusnäitajad liikusid üha tõusujoones. Ent ühiskonna ühtsus, mis oli meid edasi aidanud “laulva revolutsiooni” aegadel ja iseseisvuse taastamise päevil, oli nende kiirete muutuste käigus sel määral kaduma läinud, et sotsiaalteadlased hakkasid rääkima kahest Eestist.

Niisugune oli tookord üldine taust ja meeleolu, kui ma siinsamas saalis Vabariigi Presidendi ees seisvast tööst rääkisin. Lubasin, et teen presidendina põhiseaduse piires kõik endast oleneva, et vähendada lõhet erinevate sotsiaalsete kihtide, poliitiliste jõudude ja võimutasandite vahel. Täites oma ametiülesandeid, olen viie aasta vältel lähtunud eeskätt nendest põhimõtetest.

Ametisse astumise kõnes tõin ma esile mitmeid rahvuslikke ja üldinimlikke väärtusi, mida sain kaasa oma isakodust ning õppisin hindama oma rahva keskel elades. Ka Vabariigi Presidendina olen kaitsnud neid, samuti Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulas esile toodud väärtusi, mis olid aluseks meie rahva ja riigi kestmisele minevikus ja on ka tulevikus. Seega ületavad need väärtused presidentide ametiaegade kestvuse ja neist tulenevad ka meie ühiskonna pikaajalised eesmärgid.

Nimetaksin vaid kolme tähtsamat. Eeskätt eesti rahva, keele ja kultuuri kestmist. Kindlasti tuleb teha pidevat ja tähtajatut tööd selle nimel, et eestlasi sünniks rohkem ning nad tahaksid ja ka saaksid elada õnneliku rahvana edukas riigis, suhelda oma emakeeles ja edasi kanda oma rahva traditsioone ja väärtusi. Presidendi akadeemiline nõukogu pidas juba 2002. aastal vajalikuks eesti keele põhiseaduslikku kaitset ning on rõõmustav, et nüüd on see teostumas.

Sama oluliseks eesmärgiks pidasin ametisse astudes ja pean ka nüüd sotsiaalset turvalisust, mis hõlmab nii tööhõivet ja sotsiaalkaitset, vaesuse ja tõrjutuse vähendamist kui ka võimalust olla terve ja saada haridust. Turvalisuse üheks eelduseks on riigi ja kohaliku omavalitsuse tasakaalustatud ja vastastikku toetav koostöö. Riigi sisemise ja välise rahu ning julgeoleku, aga ka majandusliku heaolu kindlustamiseks sidusime Eesti tuleviku NATO ja Euroopa Liiduga.

Kolmas suur siht puudutas ühiskonna enda sidususe suurendamist - olgu siis vertikaalselt võimustruktuuri järgides või horisontaalselt kõiki Eesti piirkondi ja maanurki hõlmates. Sel eesmärgil kutsusime ellu ühiskondliku leppe protsessi, millest on kolme aasta jooksul kujunenud Eesti kõige laiapõhjalisem valitsusväliseid organisatsioone ühendav võrgustik demokraatia ja tasakaalus arengu toetuseks. Senine töö rahva tervise, kaasatuse ja järelkasvu heaks lubab uskuda, et Eesti arengu võtmeküsimused leiavad häid lahendusi ning kasu sellest jõuab iga inimeseni. Tunnustust väärib äsjalahkunud Aadu Luukase toetus sellele protsessile.

Austatud Riigikogu!

Esinedes teie ees, olen ka varem toonud esile vajadust tugevdada koostöö- ja ühisvastutuse vaimu. Seda tahan meile kõigile soovida ka edaspidiseks. Samuti kasutan veel kord võimalust, et väljendada sügavat tänutunnet eesti rahvale kõigi tema saavutuste eest. See on rahvas, kes oma põhiväärtuste toel elas üle riigikaotuse aastad, kes kandis üleminekuaja raskused ning kes soovib ka tänases maailmas edukas olla. Minu austus ja armastus kuulub sellele rahvale.

Lugupeetav valitud president!

Soovin Teile tahet ja jõudu meie rahva teenimisel, Eesti saavutuste rohkendamisel kiiresti muutuvas ning keerukaid valikuid ja väljakutseid esitavas maailmas. Soovin ja loodan, et Teie tegevust saadab rahva usaldus ja toetus. Minul on olnud õnn seda kogeda.

Tänan teid ja õnne teile kõigile!

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee