In English

Proua Ingrid Rüütel
Ava print vaates

Proua Ingrid Rüütel

Elulugu

Ingrid Rüütel, sündinud 3.11.1935 Tallinnas. Lõpetas 1959. a. Tartu Riikliku Ülikooli Ajaloo-Keeleteaduskonna eesti filoloogina. Töötas TRÜ kirjastusgrupi juhatajana ning alates sügisest 1959 Fr. R. Kreutzwaldi nim Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna teadurina. 1963-1967 täiendas end aspirantuuris rahvamuusika erialal. 1967-1977 jätkas tööd kirjandusmuuseumis. Alates 1978 Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvamuusika sektori juhataja. 1. jaanuarist 2000 kuulub sektor Eesti Kirjandusmuuseumi koosseisu ja kannab nimetust etnomusikoloogia osakond. Alates aprillist 2002 etnomusikoloogia osakonna vanemteadur.

1970 filoloogiateaduste kandidaat, hiljem kinnitatud doktorikraadina ("Eesti uuema rahvalaulu kujunemine"), 1996 habiliteeritud doktor humanitaarteadustes ("Eesti rahvalaulu ajaloolised kihistused etniliste suhete kontekstis"). Kogunud ja uurinud eesti jt soome-ugri rahvaste rahvalaulu ja -muusikat, organiseerinud rahvusvahelisi teaduskonverentse, koostanud ja toimetanud materjalide ja uurimuste kogumikke, osalenud folkloorifestivalide korralduses ja kultuuripoliitikas, juhendanud diplomi-, magistri- ja doktoritöid. Avaldanud paarsada uurimust, koostanud kogumikke ja heliplaate soome-ugri rahvaste muusikast.

Rahvusvahelise Fennougristide Komitee liige, Rahvusvahelise Rahvamuusika Nõukogu (International Council for Traditional Music) eesti rahvussektsiooni esimees, Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu esimees ning Rahvusvahelise Folkloorifestivalide ja Rahvakunsti organisatsiooni (CIOFF) Eesti rahvusdelegaat. Soome Kirjanduse Seltsi, Kalevalaseltsi ja Soome-Ugri Seltsi välisliige ning Soome Rahvatantsu Sõprade seltsi auliige. Ingrid Rüütel on ka Heliloojate Liidu liige, Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu liige, Hingeabi Assotsiatsiooni "Usaldus" nõukoja liige, Naiskodukaitse auliige, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu auliige, Valge Roosi Fondi Nõukogu liige.


Proua Ingrid Rüütli 2005. aasta tegevuse ülevaade


Kõned | Intervjuud | Patroon

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee