In English

Otsused
Ava print vaates

1065. "Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse" väljakuulutamata jätmine
20.09.2006


Jätan välja kuulutamata Riigikogus 14. septembril 2006 vastu võetud "Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse".

Nimetatud sätte "Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses" tunnistas Riigikohtu üldkogu oma 28. oktoobri 2002 otsusega (RT III 2002, 28, 308) vastuolus olevaks põhiseaduse § 13 lõikega 2 ja §-ga 14 nende koostoimes ning kohustas seadusandjat viima sätte kooskõlla õigusselguse põhimõttega.

Riigikohtu üldkogu otsuses toodud seisukoha alusel kohustab põhiseaduse §-s 14 sätestatud üldine korraldus- ja menetlusõigus täidesaatvat ja seadusandlikku võimu saavutama poliitiline kokkulepe ja andma nii ümberasujatele, kelle vara õigusvastaselt võõrandati, ja nende pärijatele kui ka vara kasutavatele üürnikele selge sõnum vara tagastamise või tagastamata jätmise kohta.

Antud küsimusega seonduvas 12. aprilli 2006 kohtuotsuses (RT III 2006, 13, 123) asub Riigikohtu üldkogu teistkordselt seisukohale, et "Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse" § 7 lõike 3 põhiseaduse vastasusele antud hinnangu muutmiseks ei ole alust ning tunnistab oma otsusega vastava sätte kehtetuks. Otsus selles osas jõustub 12. oktoobril 2006 tingimusel, et ei ole jõustunud "Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse" § 7 lõiget 3 muutev või kehtetuks tunnistav seadus.

Samas otsuses rõhutab Riigikohus, et ümberasunutele kuulunud vara suhtes tehtav otsustus on alus praktiliste küsimuste lahendamiseks vajaliku edasise õigusliku regulatsiooni väljatöötamiseks.

Riigikogus 14. septembril 2006 vastu võetud "Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seadus" sellist alust ei sisalda. Samuti ei loo vastuvõetud seadus volitusnormi Vabariigi Valitsusele vajalike rakendusaktide kehtestamiseks olukorras, kus seni kehtivad õigusaktid ei ole rakendatavad.

Leian, et taoliselt kehtestatud regulatsioon on vastuolus põhiseaduse §-dest 10 ja 13 tulenevate õigusselguse ning igaühe õiguskaitse põhimõtetega.

Riigikogus vastu võetud "Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seadus" ei loo ka piisavat õiguslikku alust selleks, et lahendada antud seaduse jõustumisel tekkivaid erisusi varade tagastamisel või kompenseerimisel. "Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse" § 17 lõike 5 järgi ei ole omandireformi õigustatud subjektiks oleval isikul õigust nõuda õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist või kompenseerimist selle vara osas, mis on juba tagastatud või kompenseeritud, välja arvatud juhul, kui on tuvastatud, et vara on ilma õigusliku aluseta tagastatud või kompenseeritud teisele isikule.

Eelneva põhjal pean vajalikuks 14. septembril 2006 vastu võetud "Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seadust" Riigikogus uuesti arutada ja otsustada ning viia see vastavusse põhiseadusega.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 71, 1306


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee