In English

Otsused
Ava print vaates

1025. Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse põhikirja muutmine
09.06.2006


Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse 12.03.2003 kinnitatud põhikirjas teen järgmised muudatused:

1. Punkt 2.1. sõnastatakse järgmiselt:
“2.1. Sihtasutuse tegevuse eesmärk on kaasa aidata 20. oktoobril 2003 sõlmitud ühiskondliku leppe ja edaspidiste lepete täitmisele koostöös ühiskondliku leppe osaliste volitatud esindajate koostöökogu – ühiskondliku leppe foorumiga (ÜLF) ning teiste sama eesmärgi nimel tegutsevate ühenduste, organisatsioonide ja isikutega.”.

2. Punkti 2.2 täiendatakse alapunktidega 2.2.5 ja 2.2.6 järgmiselt:
“2.2.5. korraldab, teenindab ja rahastab ühiskondliku leppe foorumi tööd kooskõlas käesoleva põhikirjaga ning oma eelarve võimaluste piires;
2.2.6. tagab avalikkuse informeerimise sihtasutuse tegevusest.”.

3. Punkt 3.2 sõnastatakse järgmiselt:
“3.2. Nõukogu pädevuses on:
3.2.1. Sihtasutuse juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine ning juhatuse liikmega lepingu sõlmimine;
3.2.2. Sihtasutuse eelarve, majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamine;
3.2.3. Sihtasutuse audiitorite arvu ja volituste kestuse määramine ning audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine, kusjuures audiitori volituste tähtaeg on üks kuni viis aastat ning audiitorile makstava tasu suurus ei tohi ületada 1% Sihtasutuse eelmise majandusaasta tuludest;
3.2.4. nõusoleku andmine tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest;
3.2.5. projektide rahastamise piirmäärade ja projektide rahastamise korra kehtestamine;
3.2.6. Sihtasutuse ühinemise ja jagunemise otsustamine;
3.2.7. Sihtasutuse töökorra kinnitamine ja koosseisuliste ametikohtade määramine;
3.2.8. volituste andmine töölepingute sõlmimiseks sihtasutuse koosseisuliste töötajatega;
3.2.9. seadusega või põhikirjaga nõukogu pädevusse antud teiste küsimuste otsustamine.”.

4. Punktis 3.3. asendatakse sõnad “kolm (3) kuni viis (5) liiget” sõnadega “viis (5) kuni kümme (10) liiget”.
5. Punkt 3.5. sõnastatakse järgmiselt:
“3.5. Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi Vabariigi President. Vabariigi President määrab nõukogu liikmeteks ühiskondliku leppe foorumi eestseisuse kaasesimehed nende volituste perioodiks.”.
6. Punkt 8.2. sõnastatakse järgmiselt:
“8.2. Sihtasutuse lõpetamise otsustab Vabariigi President Nõukogu või ühiskondliku leppe foorumi ettepanekul, kui Sihtasutuse edasine tegutsemine osutub Eesti Vabariigi huvide seisukohalt mittevajalikuks.”.
Alus: sihtasutuste seaduse § 41 lg 1 ja 3,
riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse § 12 lg 3.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 48, 872


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee