In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President valdade ja linnade päevade avamisel 16. veebruaril 2006 Viru hotellis
16.02.2006


Austatud omavalitsusjuhid,
valdade ja linnade päevadest osavõtjad!

Kohaliku omavalitsuse elujõu üheks allikaks on tema traditsioonid. On hea meel, et tähelepanuväärseks tavaks on kujunemas ka iga-aastased üleriigilised kohaliku omavalitsuse teemalised ühisarutelud. Aasta-aastalt on laienenud teemade ja probleemide ring, millele nendel aruteludel on ühiselt otsitud lahendusi.

Püüaksime teha põgusa mõtterännaku novembris 2001 toimunud kohaliku omavalitsuse foorumilt täna algavatele linnade ja valdade päevadele. Asetades viis aastat tagasi kõlanud probleemid tänaste teemade konteksti, võime tõdeda mitmeid olulisi muutusi kohaliku omavalitsuse arengus. Seda perioodi iseloomustavateks märksõnadeks on eeskätt ühiskonna stabiilne areng ja demokraatlike väärtuste kindlustamine.

Täna on meie riigi stabiilse arengu garantiiks kuulumine Euroopa Liitu, jätkuv majandusedu ning teadmine, et riigi välise rahu kaitsel osalevad ka meie liitlased NATO-st. Olen aga meie ühisarutelude esinemistes rõhutanud kohaliku omavalitsuse olulist kohta demokraatliku ühiskonna korralduses. Teen seda ka täna, sest omavalitsus on demokraatliku ühiskonnakorralduse püsimise esmaoluline garantii.

Ühiskonna areng on laiendanud ja muutnud mitmekesisemaks kohaliku omavalitsuse vastutusalasse kuuluvate kohaliku elu küsimuste mõõdet. Samas tagab just hariduse, sotsiaalhoolekande, tervishoiu, elukeskkonna ja sotsiaalse turvalisusega seotud küsimuste tulemuslik lahendamine jätkuvalt ühiskonna arengukiirenduse. Need küsimused moodustavad ka selle valdkonna, kus elanikke rahuldavad lahendused suurendavad või vähendavad usalduskrediiti riigi ja tema kodanike vahel.

Sellega seoses tahaksin rõhutada kohaliku omavalitsuse poliitikute ja ametnike suurt vastutust. Määrab ju ühiskonnakorralduse aluse tugevus lõppkokkuvõttes selle, kui kõrgeid sihte me oma riigi edasises arengus võime seada ning kui reaalne on nende saavutamine.

Meie kohtumistel on erinevas võtmes traditsioonilise märksõnana kõlanud ?koostöö’. Seda nii kohaliku omavalitsuse üksuste endi vahel kui ka omavalitsusliitude ning kohaliku omavalitsuse ja riigi vahel.

Tuleb tõdeda, et koostöövõimaluste otsimine ning arendamine kõigis nendes valdkondades on jätkuvalt aktuaalne ka täna. Samas, kui hinnata tagasivaates koostöö arengut, siis võib märkida, et omavalitsuste koostöö tulemusena on teostunud mitu arvestatavat projekti ning palju kaalukaid ettevõtmisi. Üleriigiliste omavalitsusliitude koostöö laabumine on teinud kohalikust omavalitsusest tõsiselt võetava partneri kohalike huvide esindamisel ja läbirääkimistel riigiga.

Kohaliku omavalitsuse ja riigi koostöös on enam tunnetatav suundumus partnerite vaheliste suhete suunas, kus kodanike põhiõiguste ja vabaduste kaitsmisel kantakse oma vastutusala ulatuses võrdset vastutust. Uued arenguvajadused, -võimalused ja väljakutsed nõuavad aga ka uute koostöövormide ellukutsumist. Kuidas kasutada riigi, kohaliku omavalitsuse ja äriühingute võimalusi kohalike küsimuste lahendamiseks, kuidas laiendada kodanikuühiskonna võrgustikku ning toetada seda kohaliku elu arendamisel ? need koostööküsimused ootavad lahendamist.

Rakenduslikku tuge meie otsingutele pakuvad teiste riikide mitmekülgsed kogemused. Avara ja otsiva pilguga tuleks uurida ning võimaluste piires rakendada neid riigi ja kohaliku omavalitsuse kogemusi, mis on olemas nii meie põhjanaabritel Soomes kui ka teistes Euroopa Liidu riikides.

Ka Eesti kohalikul omavalitsusel on riigi iseseisvuse taastamisel ja selle kindlustamise 15 aasta jooksul omandatud märkimisväärne kogemus. See pakuks tuge demokraatliku arengutee valinud riikidele ning annaks omanäolist lisa Euroopa kohaliku omavalitsuse ühisväärtustele. Kogemuse uurimine ja üldistamine loob tervikliku pildi kohaliku omavalitsuse ajaloost ning teenib seda üldist kasu, mis kindlustab riigi demokraatlikke traditsioone ja selle läbi meie riigi säilimise läbi aegade.

Head linnade ja valdade päevadest osavõtjad!

Soovin teile viljakaid ühisarutelusid ning usun, et uued mõtted saavad eelseisvatel aastatel ka uuteks tegudeks. Ühtlasi kasutan võimalust õnnitleda teid ning teie kaudu kõiki omavalitsustegelasi Eesti Vabariigi saabuva 88. aastapäeva puhul!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee