In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Valmis avaliku arvamuse uuring hinnangutest presidendi ametitegevusele
06.06.2006


Täna esitles sotsioloog Juhan Kivirähk Kadrioru lossi jääkeldris ajakirjanikele avaliku arvamuse uuringut, mis käsitleb Vabariigi Presidendi ametitegevust.

Uuringust selgus, et president Rüütli usaldusväärsuse reiting püsib jätkuvalt kõrgel, vaatamata viimastel kuudel tihenenud poliitilistele rünnakutele. Turu-uuringute AS on regulaarselt monitoorinud hinnanguid riigipea usaldusväärsusele kogu senise ametiaja vältel, maikuus 2006 usaldas Vabariigi Presidenti 76% vastanuist.

Hinnang ametiga toimetulekule on president Rüütlil samal tasemel kui oli kuus aastat tagasi tehtud uuringus president Meril – vastavalt 71% ja 72% vastajaist hindas seda heaks või väga heaks. Erinevusi võib leida ametiga toimetuleku küsimusele täpsemalt piiritletud gruppide poolt antud vastustes – kinnitust sai mõnedes varasemates avaliku arvamuse uuringutes ilmnenud tõdemus, et toetus president Rüütli tegevusele on ühtlasem, hõlmates nii noori kui vanu, maa- ja linnainimesi ning eestlasi ja mitte-eestlasi.

Avaliku diskussiooni käigus esile tõstetud etteheiteid president Rüütlile kunagise kuulumise pärast kommunistlikusse parteisse ei peetud eriti taunimisväärseks, neid asjaolusid nimetas negatiivsena vaid 1% vastanuist. Üle 40% küsitletuist arvas ühtlasi, et kui ka isik on kuulunud komparteisse või töötanud nõukogude aparaadis, sõltub siiski eelkõige sellest isikust endast, kas ta võiks presidendiks saada.

Üksikute tegevusvaldkondade lõikes pälvis kõige enam positiivseid hinnanguid president Rüütli roll rahva tervise edendamisel ja liikumisharrastuste propageerimisel. Seda, et Eesti elanike kehv tervis piirab muuhulgas riigi majanduskasvu, on riigipea korduvalt esile toonud, sama tõdemust kinnitas ka Sotsiaalministeeriumi, Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja poliitikauuringute keskuse Praxis koostöös hiljuti valminud analüüs.

Üle kahe kolmandiku küsitletutest hindas positiivselt veel president Rüütli rolli kodukaunistamise kampaanias ning rahvuslike väärtuste eest seismisel, samuti Eesti riikluse hoidmisel ja põhiseaduse kaitsel, keskkonnateadlikkuse edendamisel, eetiliste väärtuste eest seismisel, regionaalsele arengule kaasaaitamisel ning Eesti ühinemisel Euroopa Liidu ja NATO-ga.

Võrreldes 2000. aastal ja tänavu läbi viidud küsitluse tulemusi, selgub, et kaugelt üle poole vastanuist peab jätkuvalt kõige sobivamaks presidendi valimise korraks otsevalimisi. Presidendi rolli ühiskonnas soovitakse näha aktiivsema ja tugevamana – üle 70% vastanuist arvas, et president peab vajadusel aktiivselt sekkuma päevapoliitikasse ning ka rahvusvahelises suhtlemises olema enamat kui vaid esindusisik. 59% küsitletuist arvab, et presidendi volitused võiks jääda samaks, 34% pooldab nende suurendamist (kuus aastat tagasi vastavalt 52% ja 19%).

Kuue aastaga on selgelt tugevnenud avalikkuse seisukoht, et riigipea volitused võiks suureneda nii sisepoliitikas (20%-lt 41%-ni), välispoliitikas (19%-lt 35%-ni) kui riigikaitse alal (12%-lt 25%-ni). Tõika, et nende küsimuste osas on kuni kümme korda vähenenud inimeste hulk, kes ei osanud oma seisukohta öelda, võib hinnata kui kodanikuteadlikkuse olulist kasvu.

Uuring teostati Turu-uuringute AS poolt Vabariigi Presidendi Kantselei tellimusel maikuus 2006 omnibussiküsitluse raames. Uuringu eesmärk oli välja selgitada Eesti elanike hinnang president Rüütli tegevusele tervikuna ja üksikute valdkondade kaupa, samuti sooviti teada avalikkuse ettekujutust presidendi rollist ühiskonnas. Valim suurusega 1000 inimest koostati Statistikaameti rahvastikustatistika andmebaasist lähtuva territoriaalse mudeli baasil. Sarnane uuring teostati Vabariigi Presidendi Kantselei tellimusel ka 2000. aastal president Meri tegevuse kohta.

Kokkuvõte uuringu tulemustest, mille koostas sotsioloog Juhan Kivirähk, on kättesaadav internetis aadressil www.kadriorg.ee/pressimaterjalid/.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 6. juunil 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee