In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President ei kuulutanud välja välissuhtlemisseadust
23.05.2006


Vabariigi President kirjutas täna Kadriorus alla otsusele jätta Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107 alusel välja kuulutamata 3. mail 2006 Riigikogus vastu võetud “Välissuhtlemisseadus”.

Alljärgnevalt on toodud väljavõte Vabariigi Presidendi otsusest:

“3. mail 2006 vastu võetud “Välissuhtlemisseaduse” § 6 lõike 2 punkt 6 sätestab Riigikogu ja § 7 punkt 6 Vabariigi Presidendi kohustuse teavitada Välisministeeriumi oma välissuhtlemisalasest tegevusest. Nimetatud sätetega on Riigikogu ja Vabariigi President tehtud aruandekohustuslikuks Välisministeeriumi ees, mis on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse §-des 65 ja 78 toodud Riigikogu ja Vabariigi Presidendi pädevusega ning põhiseaduse §-s 4 kehtestatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttega. Välisministeeriumi pädevusse antud välissuhtlemise koordineerimise reguleerimine imperatiivse normiga, millega luuakse välissuhtlemisasutuste (Riigikogu ja Vabariigi President) ja Välisministeeriumi vahel subordinatsioonisuhe, pole põhjendatud, kuna suurendab võrreldes “Vabariigi Valitsuse seadusega” ebaproportsionaalselt Välisministeeriumi pädevust.

“Välissuhtlemisseaduse” § 9 lõike 4 punkti 1 kohaselt koostab Välisministeerium riigivisiitide plaani, seda eelnevalt Vabariigi Presidendiga kooskõlastamata. Taoline regulatsioon ei ole vastavuses Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 punktiga 1, mille alusel riigipea esindab Eesti Vabariiki rahvusvahelises suhtlemises. Tulenevalt rahvusvahelisest tavast teeb ainsana riigivisiite Vabariigi President.

Vastuvõetud seaduse §-ga 33 täiendatakse “Välisteenistuse seadust” §-ga 19¹, mis sätestab erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks nimetamise ja tagasikutsumise korra. Nimetatud uue paragrahvi lõige 6 sätestab Vabariigi Presidendi pädevuse suursaadiku nimetamisel ja lõige 8 välisministri pädevuse suursaadiku ametikohale nimetamisel. Selline pädevuse konkurents ei ole kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse §-s 10 toodud õigusriigi põhimõttes sisalduva õigusselguse printsiibiga.

Leian, et õigusselguse põhimõttega ei ole kooskõlas ka seaduse § 35, mille esimese lausega tunnistatakse senikehtiv “Välissuhtlemisseadus” kehtetuks, paragrahvi teises lauses aga sätestatakse, et “nimetatud seaduse alusel antud ülesannete täitmisel kohaldatakse käesolevat seadust”. Selline sõnastus on ebaselge, kuna kehtetuks tunnistatud seaduse alusel ei saa võtta ülesandeid täitmiseks.”

Vabariigi President märkis oma otsuses, et peab vajalikuks 3. mail vastu võetud seadust Riigikogus uuesti arutada ja otsustada ning viia see kooskõlla Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Välissuhtlemisseaduse, mille Riigikogu võttis vastu 2. juunil 1993, jättis president Lennart Meri välja kuulutamata oma otsusega 21. juunist 1993. President Meri märkis oma tollases otsuses, et välissuhtlemisseaduse §-d 20 ja 21, mis jätsid riigipea ilma välislepingule allakirjutamise õigusest, on vastuolus “Rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooniga”, mille järgi riiki esindavaks loetakse volituste esitamise vajaduseta ka riigipead kõigi lepingu sõlmimist puudutavate toimingute teostamisel.

Riigikogu võttis eelmise välissuhtlemisseaduse 28. oktoobril 1993 vastu muudetud kujul, president Meri kuulutas selle välja 16. novembril 1993.

Vabariigi Presidendi tänase otsuse leiate koduleheküljelt aadressil www.president.ee.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 23. mail 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee