In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President avas linnade ja valdade päevade plenaaristungi
18.02.2005


Vabariigi President avas täna Tallinnas Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuses linnade ja valdade päevade raames toimunud plenaaristungi.

Oma avakõnes märkis president Rüütel, et omavalitsuse arengu võtmeks on elanikke rahuldav tasakaal ühiskonna arengu vajaduste ja võimaluste vahel. "Nüüd, mil oleme kuulumisega Euroopa Liitu ja NATOsse loonud kindla tagatise oma riigi välisele julgeolekule ja arengule, peab meie tähelepanu keskmesse asetuma riigi ja rahva püsimise esmane eeldus - see on meie Eestimaa inimene," ütles riigipea.

President Rüütli sõnul oleme demokraatliku riigina seadnud ülimaks eesmärgiks eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade ning põhiseadusega on riik võtnud endale kohustuse tagada igaühe õigus vabale eneseteostusele, haridusele, tervise kaitsele, samuti abile vanaduse, töövõimetuse ja puuduse korral. "Nende ja teiste põhiõiguste tagamine on võrdselt nii seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu kui kohalike omavalitsuste kohustus. See eeldab aga riigi ja kohaliku omavalitsuse selgepiirilist ülesannete, vahendite ja vastutuse määratlemist," kõneles Vabariigi President.

Riigipea tõdes, et nii koolivõrgu arendamisel, hariduspoliitiliste prioriteetide määratlemisel kui ka sotsiaalhoolekandega seotud küsimuste otsustamisel pole riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöö olnud piisav ja tulemuslik.

Vabariigi President rääkis ka regionaalse arengu probleemidest, kus üha tuntavamaks muutub vajadus omavalitsuste koostöö järele sarnaste ülesannete täitmisel, näiteks ettevõtluseks soodustingimuste loomisel, kohalike teede korrashoiul, keskkonnaobjektide rajamisel või kutseõppe korraldamisel. "Koostöövõrgustiku väljaarendamine eeldab samuti riigi ja kohaliku omavalitsuse suuremat koostööd, et ühendada üksikud killustatud pisiprojektid mastaapsemateks, piirkonna ja riigi arengut tervikuna mõjutavateks ettevõtmisteks," nentis riigipea ja lisas, et selline koostöö avab suuremad võimalused ka Euroopa Liidu vahendite kaasamiseks ja piiriülese koostöö arendamiseks.

Veel ühe probleemina rõhutas president Rüütel omavalitsusüksuse vastutust kohaliku omavalitsuse arendamisel, kus oskus leida uusi koostöövorme, avatus valdade ja linnade ühisettevõtmistele, ühine kohaliku omavalitsuse huvide esindamine maakonnas ja riigi tasandil on olulised märksõnad. "Meeldiv oli näha omavalitsuste sisemist solidaarsust, kui selle aasta tormis ja üleujutustes kahju saanud elanikele pakkusid abi teised linnad ja vallad. Lisaksin siinkohal veel ühe märksõna - omavalitsusorganite vastutus oma tegevuse tulemuste eest. Omavalitsuse mainet määrib ükskõiksus elanike murede suhtes ning ametniku või valitud omavalitsusjuhi isiklike huvide asetamine valla või linna huvidest kõrgemale," märkis Vabariigi President.

Riigipea toonitas, et vaevalt on selliseid nähtusi võimalik ära hoida üksnes riigipoolset kontrolli suurendades, pigem on vajalik hoolitseda rohkem selle eest, et otsuste tegemine oleks läbipaistev ja avatud kõigile linna või valla elanikele ning seeläbi tunnetaksid omavalitsusorganid ja -ametnikud suuremat vastutust oma töö tulemuste eest.

President Rüütel tõi oma kõnes esile ka kohaliku omavalitsuse olemusliku püsiväärtuse kaitse probleemi. "Territoriaalse kogukonna elukorralduse traditsioon ja eripära on meie rahvuskultuuri lätteks, rahva elujõu allikaks ja demokraatliku elukorralduse aluseks. Neid traditsioone kannab Eestimaa küla, alev, väikelinn. Uue ärkamisaja laulusõnu "Kuni su küla veel elab, elad sina ka" tasub meenutada ka omavalitsusüksuste ühinemist ja ühendamist analüüsides," ütles Vabariigi President.

Riigipea peatus oma kõnes ka käesoleval aastal toimuvatel kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel ning pani südamele, et valimisteks valmistumisel tasuks arvestada, et rahvas usub vaid reaalseid lubadusi ja vaatab võõriti erakondade üksteist ületrumpavale ärplemisele, millega said tuntuks vinged Vargamäe mehed.

Vabariigi President õnnitles kõiki saabuva Eesti Vabariigi aastapäeva puhul ja soovis, et tänased arutelud looksid viljaka pinnase kohaliku omavalitsuse uuele arengule, sest riigi tugevus sõltub tema omavalitsusliku aluse tugevusest.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 18. veebruaril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee