In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President jättis välja kuulutamata üüri piirmäära puudutava elamuseaduse muudatuse
30.06.2004


Vabariigi President kirjutas täna Kadriorus alla otsusele jätta Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107 alusel välja kuulutamata 15. juunil 2004 Riigikogus vastu võetud "Elamuseaduse ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 121 muutmise seadus".

President Rüütel märkis oma otsuses, et on mõistetav seadusandja tahe kõrvaldada kehtivas õiguses üüri piirmääraga seonduvad kitsendused omandile, mis seavad eluruumide omanikud ebavõrdsesse olukorda. Riigipea viitas aga, et vastuvõetud seaduses ette nähtav jõustumistähtaeg, 1. september 2004, jätab liiga lühikese aja selleks, et normiadressaadid saaksid oma tegevuse uutes oludes ümber korraldada. See ei ole kooskõlas põhiseaduse §-s 10 toodud õiguskindluse põhimõttega. Õiguskindluse järgimine eeldab aga uute regulatsioonide jõustamisel mõistliku aja olemasolu normiadressaatide tegevuseks.

Ühtlasi viitas Vabariigi President vajadusele silmas pidada, et seaduse rakendumisel tagaks kehtiv sotsiaalhoolekande süsteem täiel määral inimeste õiguse eluasemele, mida käsitleb ka rahvusvaheline õigus.

President Rüütel teeb oma otsuses Riigikogule ettepaneku seadust uuesti arutada ja viia see vastavusse põhiseadusega. Riigipea rõhutas, et omandireformi läbiviimisel aastate jooksul tekkinud probleemide lahendamine eeldab omanike ja üürnike huvisid arvestavate terviklike ja tasakaalustatud abinõude väljatöötamist, samuti nende eesmärkide täielikku realiseerimist, mis seati omandireformi aluste seaduses (§2) selle vastuvõtmisel.

Vabariigi Presidendi otsuse leiate koduleheküljelt aadressil www.president.ee

Alljärgnevalt on toodud ka Vabariigi Presidendi 30. juuni 2004.a. otsuse nr 671 tekst täpsel kujul:

"Jätan välja kuulutamata Riigikogus 15. juunil 2004 vastu võetud "Elamuseaduse ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 121 muutmise seaduse".

Nimetatud seadusega tunnistatakse kehtetuks "elamuseaduse" § 371 lõikes 2 toodud regulatsioon, mis sätestab, et kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud üüri piirmäär on piirmääraks ka kõigi samal haldusterritooriumil asuvate "Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse" §-s 121 sätestatud tagastatud eluruumide suhtes. Mõistetav on seadusandja tahe kõrvaldada kehtivas õiguses selle normiga kehtestatud kitsendused omandile, mis seavad eluruumide omanikud ebavõrdsesse olukorda ja on käesoleval ajal ebaproportsionaalne meede.

"Elamuseaduse ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 121 muutmise seadusega" tehtud muudatuste jõustumine nähakse ette alates 1. septembrist 2004. Kehtestatud tähtaeg ei ole kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse §-s 10 toodud sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi põhimõttest tuleneva õiguskindlusega. Õiguskindluse järgimine eeldab, et uute regulatsioonide jõustamiseks nähakse ette mõistlik aeg, mille jooksul normiadressaadid saaksid oma tegevuse uutes oludes ümber korraldada. Vähem kui kahekuuline periood on selleks liiga lühike aeg.

Leian, et seaduse rakendumisel ei taga kehtiv sotsiaalhoolekande süsteem täiel määral õigust eluasemele, mis on sätestatud ÜRO "Inimõiguste ülddeklaratsiooni" artiklis 25, ÜRO "Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise pakti" (RT II 1993, 10/11, 13) artikli 11 lõikes 1 ja mis tuleneb Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28 mõttest.

Omandireformi läbiviimisel aastate jooksul tekkinud probleemide lahendamine eeldab terviklike ja tasakaalustatud, omanike ning üürnike huvisid arvestavate abinõude väljatöötamist. "Elamuseaduse ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 121 muutmise seaduse" vastavusse viimiseks põhiseadusega, võimalike mõjude hindamiseks ja meetmete kavandamiseks teen ettepaneku Riigikogus seadust uuesti arutada ja otsustada.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107."


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 30. juunil 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee