In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President konverentsil "90 aastat Eesti skautlust" 7. oktoobril 2002 Tallinnas Ühispanga saalis
07.10.2002


Austatud ülemaailmse skaudiliikumise peakomitee esinaine
proua doktor Marie-Luise Correa!
Lugupeetud Eesti skautide juhid, õpetajad ja sõbrad!
Head konverentsist osavõtjad!

Tänase maailmaga silmitsi seistes mõistame me kõik, kui väga vajatakse siin tolerantsust, seltsimehelikkust, üllust ja ligimesearmastust, usku endasse ja teistesse. Kõigi nende omaduste kujundamine on olnud eelmise sajandi algul sir Baden-Powelli asutatud skaudiliikumise sisuks.

Juba skaudiliikumise lätetel mõisteti, et rahu maailmas pole võimalik kaitsta üksnes majandus- või poliitiliste liitude või kaitseorganisatsioonide abil. Selleks vajatakse rahu vaimu, mis peab valitsevaks pääsema inimeste mõtetes, tahtes ja tegudes. "Rahu on kasvatuse küsimus," on rõhutanud sir Baden-Powell.

Eesti Skautlike Organisatsioonide Liidul, kes ühena rohkem kui kahesajas riigis ja piirkonnas kahtekümmend viit miljonit skauti ühendavast organisatsioonist tähistab täna seminariga oma üheksakümnendat aastapäeva, on kõik põhjused olla uhke läbikäidud tee üle.

Eesti skaudid on järginud kogu oma tegevusajal skautide maailmaorganisatsiooni seatud kahte põhimõtet. Esiteks seda, et skautlus on kõige laiemas mõttes hariduslik liikumine. Ja teiseks, et see on pidev isiksuslike võimete arendamine, mille eesmärgiks on endaga toime tulev, ettevõtlik ja teistega arvestav inimene.

Võtta vastutus tehtud otsuste eest, pidada lubadusi ning viia lõpuni alustatud asjad, elada oma tõekspidamiste järgi, aga austada seda õigust igas teises inimeseski - need on sihid, mille nimel on kutsutud tegutsema iga skaudiorganisatsioon, olgu selleks noorkotkad või kodutütred või mõne teise nime alla koondunud noorte ühendused. Nii omandavad skaudiorganisatsioonid olulise koha kogu Eesti haridus- ja kasvatussüsteemis.

Eesti riigil peab olema võimalus loota, et uus pealekasvav põlvkond kannab edasi üldhumanistlikke, demokraatlikke ja patriootlikke ideaale. Neid ideaale järgisid juba meie esivanemad ja vanemad, kui nad hakkasid Eesti riigist unistama ja seda rajama. Need ideaalid peavad säilitama keskse koha ka tulevikus, mil Eestist saab Euroopa Liidu liige.

Õigus loota tähendab aga teiselt poolt Eesti riigi kohustust toetada igati skaudiliikumise traditsioone ning liikumise laienemist. Skautlus peab saama Eestis kodanikuõpetuse üheks loomulikuks osaks.

Loodan, et täna toimuv seminar mitte üksnes ei tee tagasivaateid Eesti skautluse väärikasse ajalukku, vaid aitab leida skautlikule liikumisele ka selge tulevikuväljavaate.

Eesti skautide rinnamärgil on sõnad: "Ole valmis!" See kohustus kehtib kogu meie rahvale ja riigile. Nii võime öelda, et Eesti skautlus on osa Eesti riiklusest. Skautluse tugevdamise läbi kindlustame ühtlasi meie riikluse ja ühiskonna jätkusuutlikkust.

Soovin teie seminarile õnnestumist, kõigile eesti skautidele aga rõõmu enesetäiustamisest ning edu maailma paremaks muutmisel!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee