In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua töökord

KINNITATUD
Vabariigi Presidendi
5. juuni 2002 käskkirjaga nr. 25
MUUDETUD
Vabariigi Presidendi
17. märtsi 2003 käskkirjaga nr. 52

1. Üldsätted

1.1. Kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud (edaspidi "ümarlaud" on nõuandva õigusega kogu Vabariigi Presidendi juures.

1.2. Ümarlaua moodustab ja tema töökorra kinnitab Vabariigi President.

1.3. Ümarlaud töötab tihedas koostöös Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukoguga.


2. Ülesanded

2.1. Kujundada kohaliku omavalitsusüksuste ja erinevate eluvaldkondade esindajate arvamuste vahetuse käigus Vabariigi Presidendile soovitusi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu strateegilistes suundades ning lahendust nõudvates aktuaalsetes küsimustes.

2.2. Analüüsida ja töötada välja ettepanekuid kohaliku omavalitsuse kui ühiskonnaelu demokraatliku korraldamise vormi arendamiseks ning regionaalse arengu tasakaalustamiseks.

2.3. Soodustada riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöö võimalusi riikluse kindlustamisel, demokraatia arendamisel ning kodanikuühiskonna toetamisel.

2.4. Teavitada avalikkust ümarlaua tegevusest ning vajadusel avaldada kohalikku omavalitsust puudutavaid materjale.


3. Koosseis

3.1. Ümarlaua liikmeteks nimetab Vabariigi President igast maakonnast omavalitsusliitude esindaja, Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja pealinna esindaja.

3.2. Esindajad valitakse vastava ühenduse või liidu põhikirjas ettenähtud korras. Esindajate volitused kestavad kuni nende volituste lõppemiseni kohaliku omavalitsuse volikogus või valitsuses. Liikme volituste lõppemisel esitab ühendus või liit Vabariigi Presidendile nimetamiseks uue esindaja.

3.3 Vabariigi President võib nimetada oma esindaja ümarlauas, kes esindab ümarlauda Vabariigi Presidendi volitusel ja kes arvatakse ümarlaua koosseisu.

3.4. Ümarlaua liikmete ettepanekul ja Vabariigi Presidendi heakskiidul võib ümarlaud kaasata oma töösse eksperte ja asjatundjaid, kelle töö tasustamise kooskõlastatakse Vabariigi Presidendi Kantselei direktoriga.

3.5. Ümarlaua liikmete tööd ei tasustata.


4. Töökorraldus

4.1. Ümarlaud käib koos vähemalt kord kvartalis. Ümarlaud võib arutatavate küsimuste ettevalmistamiseks ja seisukohtade ning soovituste formuleerimiseks moodustada töörühmi.

4.2. Koosolekud kutsub kokku Vabariigi President. Ümarlaua ettepanekul ja Vabariigi Presidendi heakskiidul võib ümarlaud koosolekule kutsuda selle koosseisu mittekuuluvaid isikuid. Kutsutud isikud võivad esitada ettekandeid ja seisukohti, anda informatsiooni ning võtta osa päevakorras olevate küsimuste arutelust.

4.3. Vabariigi Presidendile esitatavad ümarlaua soovitused ja ettepanekud võetakse ümarlaua koosolekust osavõtjate poolt vastu üksmeelsuse põhimõttel.

4.4. Ümarlaua koosoleku toimumise aeg ja päevakord määratakse üldjuhul kindlaks eelmisel koosolekul. Päevakorda kavandatakse küsimused Vabariigi Presidendi ja ümarlaua liikmete ettepanekul. Päevakord ja muud koosolekuks ettevalmistatud materjalid saadetakse ümarlaua liikmetele vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumise päeva elektrooniliselt.

4.5. Ümarlaua koosolekut juhatab Vabariigi President või tema esindaja ümarlauas.

4.6. Ümarlaua koosoleku kohta koostatakse protokoll, mis saadetakse ümarlaua liikmetele. Protokoll kinnitatakse järgmisel ümarlaua koosolekul. Protokolle säilitatakse Vabariigi Presidendi Kantseleis.

4.7. Ümarlaua ettepanekul ja Vabariigi Presidendi heakskiidul võidakse ümarlaua ülesannetega seonduvates küsimustes korraldada foorumeid, seminare, konverentse ja muid teabeüritusi.

4.8. Ümarlaua tegevusest informeeritakse avalikkust. Avaldamiseks esitatakse ümarlaua liikmetega kooskõlastatud dokumendid. Ümarlaua tegevusaasta lõpus avaldatakse ümarlaua tegevuse aruanne.


5. Tegevuse tehniline teenindamine ja finantseerimine

5.1. Ümarlaua töö tehnilise teenindamise ja ümarlaua tegevusega seotud kulud kannab Vabariigi Presidendi Kantselei, kasutades selleks:
5.1.1. Vabariigi Valitsuse poolt eraldatud vahendeid;
5.1.2. teiste riikide, kodumaiste ja rahvusvaheliste organisatsioonide toetusi ning üksikisikute annetusi ümarlauale.

5.2. Ümarlaua eelarve kuulub Vabariigi Presidendi Kantselei eelarve koosseisu. Eelarve kujundamise ettepanekud teeb ümarlaud Vabariigi Presidendi kantselei direktorile hiljemalt üks kuu enne Vabariigi Presidendi Kantselei eelarve kava esitamist Rahandusministeeriumile.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee