In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

Hariduspreemia

STATUUT

Hariduspreemia võib määrata kõigil õpitasanditel haridusalaga seotud inimestele, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi Eesti hariduselus õpetajana, õppejõuna, haridusasutuse juhina või töötajana haridusasutuses, õpikute ja metoodiliste materjalide koostajana, samuti haridusalaste praktiliste uuenduste algatamisega ja ellurakendamisega ning ka haridusametnikuna hariduspoliitika väljatöötamisel.

Oma kandidaadi võivad esitada eespooltoodud nõuetele vastavad inimesed ise kui ka nende tööandjad, õppe-ja haridusasutused, samuti haridusalal tegutsevad ühendused, kes esitavad ettepanekuid Kultuurirahastule koostöös Eesti Haridustöötajate Liidu(EHL) ning teiste haridusala liitude, seltside ja ühingutega, samuti Kultuurirahastu nõukogu liikmed. EHL võib esitada nõukogule kuni 10 kandidaati.

Kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos isikuandmetega (nimi, aadress, haridustee, tööalane tegevus), preemiale esitatud tegevuse üksikasjalik kirjeldus koos kandideerija tööandja või töökollektiivi ja kutse-, ameti- või erialaühingu(te) poolsete soovitustega Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule aadressil Weizenbergi 39, 15050 Tallinn.

Kultuurirahastu nõukogu valib esitatute hulgast 3 preemia saajat. Vajadusel kaasatakse otsustamiseks nõuandjaid haridusspetsialistide hulgast.

Preemiad antakse kätte igal aastal oktoobris, seonduvalt Rahvusvahelise õpetajate päevaga 5. oktoobril.

Preemiate suurus on 50 000, 30 000 ja 20 000 krooni ja nende rahastaja on Hansapank.
Leping

Preemiad antakse kätte Vabariigi Presidendi poolt.

Senised laureaadid:

2003

Tarmo Kerstna - Ülenurme Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, kauaaegne direktor ja hariduselu tegelane
Kersti Nigesen - Vanalinna Hariduskolleegiumi juhataja, uut tüüpi haridusasutuse jaainulaadse haridusmudeli looja
Martin Ehala - TPÜ eesti keele õppetooli juhataja, professor ja õppekirjanduse koostaja

2004

Jüri Vene - kauaaegne koolijuht, Miina Härma Gümnaasiumi õpetaja
Tiia-Ester Loitme - lastekoori Ellerhein juhataja 1989. aastast. Suurepärane muusikaõpetaja, rahvusvaheliselt tunnustatud koorijuht ning koolimuusika pedagoog
Irene Käosaar ja Peeter Mehisto - eduka keelekümblusprogrammi juhid ja uue keeleõppemetoodika juurutajad Eestis


2005

Lauri Leesi - Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor, humanistliku vaate viimine õppe-ja kasvatustegevusse
Inge Unt - TÜ emeriitprofessor, Eesti didaktikakoolkonna rajaja
Evald Laprik - kauaaegne hariduselu korraldaja, Eesti Koolijuhtide Ühenduse asutaja

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee