In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu

Sotsiaalarengu komisjon

Koosolek 29. juunil 2005

Osa võtsid:
Sulev Valner, Maarike Harro, Marje Josing, Alari Purju, Katri Raik, Erik Terk

Dr Garri Raagmaa ettekanne Eesti arengu regionaalsetest aspektidest

Ettekanne andis ülevaate sotsiaalinfrastruktuuri (SI) planeerimise arengust Eestis.

G. Raagmaa sõnul ei ole praegune planeerimisseadus kooskõlas post-sotsialistliku haldusliku ja kultuurilise reaalsusega ning halduslik ja finantstsentraliseerimine on kahandanud maakondade ja enamuse omavalitsuste investeeringuvõimet. Põhilised probleemid on omavalitsuste koostöö puudumine ning alafinantseeritus, mille tulemusena regionaalne tugipunkt maakonna tasandil ei funktsioneeri. Arendustöö praktikas ei arvestata strateegiaid. Ta rõhutas Riikliku arengukava 2007-2013 strateegiliste joonte määratlemise tähtsust.

Ettekande slaidid lisatud.

Komisjoni liikmed esitasid G. Raagmaale ettekandest tulenevaid küsimusi.

G. Raagmaa vastustest selgus, et ettevõtlusuuringud näitavad valdade koostöö tegemise soovi suurenemist. Samas vallavalitsused võivad külla tahta koostööd teha, kuid tihti volikogud ei ole nõus vallavalitsuste plaanitavaid koosöökokkuleppeid kinnitama. Probleemiks on omavalitsuste väikesed eelarvesummad. G. Raagmaa sõnul võiks riik anda maavanematele rohkem võimu. Samuti selgus vastustest, et tasuvus-uuringute kohaselt maksavad paljud omavalitsused tehtavatele projektidele peale.

Komisjoni liikmed avaldasid oma mõtteid ja tegid ettepanekuid regionaalpoliitika kitsaskohtadega seotud küsimustes. Tugevalt rõhutati koostöö tähtsust ja institutsionaalse raamistiku vajadust, mis looks koostöövõimaluse. Peeti tähtsaks küsimuse püstitamist maavanema staatusest ja funktsioonist ning reeglistiku loomist, mis toetaks teatud projekte lähtudes sellest, milline on ratsionaalne koostöömuster. Probleemina toodi välja Riikliku arengukava 2007-2013 koostamise alustamisega hilinemine, mille tõttu ei ole enam aega korralikuks aruteluks ning analüüside ja uuringute tegemiseks.

Komisjoni liikmed leidsid, et ühiskonnas on vajalik alustada kiiresti tõsist diskussiooni selle üle, kuidas taastada Eestis tõsiseltvõetav maakondlik (piirkondlik) planeerimis- ja juhtimistasand, kuna on ilmselge, et praegune planeerimise killustatus omavalitsuste kaupa ei ole paljude küsimuste optimaalseks lahendamiseks sobiv.

Samuti peeti vajalikuks sügisel valitavate uute kohalike volikogude liikmete koolitust, et suurendada nende valmisolekut koostööks naaberomavalitsustega.


Koosolekul käsitletud teemal üles kerkinud küsimustest koostas Sulev Valner märgukirja.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee