In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu

Maaelu ja tasakaalustatud arengu komisjon

Esimene koosolek 21. mail 2002

Osa võtsid komisjoni liikmed: TTÜ Keemia Instituudi direktor professor Jüri Kann, Rahvusliku Arengu ja Koostöö Instituudi juhatuse liige, Eesti Rohelise Risti juhatuse liige Heino Luik, Hiiumaa Kaitsealade Administratsiooni direktor Ruuben Post, TPÜ Ökoloogia Instituudi direktor professor Jaan-Mati Punning, Eesti Maaviljeluse Instituudi vanemteadur, rahvuslik ekspert Euroopa Liidus Mati Sepp, Ida-Viru asemaavanem Agu Värimäe
Kutsutud: Harjumaa Keskkonnateenistuse juhataja Jaan Pikka, Vabariigi Presidendi majandusnõunik Anu Randveer

Töö organiseerimisest.

Komisjoni esimees Jüri Kann andis ülevaate Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu tööst aastatel 1994 - 2001, mille kohta on ilmunud raamat "Eestile mõeldes". Väljaandes on sisukas keskkonnateemaline artikkel "Eesti keskkonnakaitse aktuaalsed probleemid", mille autorid on akadeemik Anto Raukas ja Eerik Leibak.
Eelmine akadeemiline nõukogu tõi esile määravad valdkonnad, millele tuleks tulevikus tõsisemat tähelepanu pöörata. Samuti kutsuti üles kõiki võimutasandeid objektiivselt ja mitmekülgselt analüüsima ühiskonna võtmeprobleeme ning kaasama selleks teadlasi, kultuuriavalikkust ja teisi avaliku elu tegelasi, konsulteerima enne oluliste otsuste langetamist akadeemilise nõukoguga.
25. aprillil kirjutas Vabariigi President alla käskkirjale, millega nimetati akadeemilise nõukogu uus koosseis ja kinnitati selle töökord. Maaelu ja tasakaalustatud arengu komisjonis on 3 akadeemilise nõukogu liiget. Komisjoni koostööpartnerina on vaadeldav Vabariigi Valitsuse 30.04.2002 korraldusega nr 281 moodustatud säästva arengu programmi üksikküsimuste läbitöötamise komisjon. Kavas on komisjoni juurde lisaks metsandusnõukogule luua Maarahva Kongressi alanõukogu; esindaja on maaelu ja tasakaalustatud arengu komisjoni liige.

Otsustati: komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt neli korda aasta.


"Säästev Eesti 21".

Tallinna Pedagoogikaülikooli loodusressursside töögrupi I etapi aruandest tegi ettekande professor Jaan-Mati Punning:

Euroopa Liit on teinud kohustuseks välja töötada riigi säästva arengu strateegia 30 aastaks. Keskkonnaministeerium kuulutas välja riigihanke, mille võitis nn TPÜ konsortsium. Aprilliks 2003 peab valmima strateegia aastani 2030. See ei ole teaduslik uuring, vaid ühiskondlik kokkulepe, mille tegemisel peab kasutama kõige laiemat diskussiooni.
Aeg-ajalt võiks antud komisjon jälgida programmi käiku ja võimalusel annaks enne valmimist oma arvamuse akadeemiline nõukogu.
Jaan-Mati Punning tutvustas koostatava strateegia etappe, loodusressursside üldist seisukorda, nimetas strateegilised dokumendid, loetles strateegia kujundamisel arvestamist vajavaid tendentse (võõrandumine, urbaniseerumine, populism keskkonnakaitses, loodusressursside kasutamine energia tootmisel, rahvusvaheliste konventsioonide järgimine jne).


Seisukohad akadeemilisele nõukogule.

Jüri Kann: Et teha ettepanekuid Vabariigi Presidendile läbi akadeemilise nõukogu, tuleb toetuda tehtule ja silmas pidada, milliseid soovitusi varem on antud. Heaks alusmaterjaliks on Läänemere Agenda 21 strateegia.
Maksimaalset tähelepanu tuleb jätkusuutlikust arengust rääkides pöörata eesti rahva püsimajäämisele, rahvaarvu stabiliseerimisele ja selle suurendamiseks võimaluste leidmisele. Kõige suurem oht jätkusuutliku arengu aspektist on rahvaarvu järjekindel vähenemine. Seda suurema kaaluga on olemasoleva loodusressursi kasutamine inimressursi osatähtsuse suurendamiseks. Oluline on hinnata valdkonnaga seonduvaid muutusi seoses Euroopa Liitu ja NATO-sse liitumisega.

Tehti järgmised ettepanekud:
1. Metsanduse arengukavas on palju puudusi, millele tuleb tähelepanu juhtida enne selle valitsuse poolt kinnitamist.
2. Kutsuda metsanduse arengukava koostajad esinema komisjoni koosolekule.
3. Korraldada koosolekuid koos teiste akadeemilise nõukogu komisjonidega.
4. Prognoosida, milline loodusressurss võib lähemal ajal n-ö löögi alla sattuda.
5. Püüda saavutada, et 2003. a riigieelarve näeks ette säästva arengu rahastamist.

OTSUSTATI:
1. Komisjoni liikmed saadavad 23. maiks komisjoni esimehele ettepanekud esitamiseks akadeemilise nõukogu esimesel koosolekul 24. mail.
2. Järgmine koosolek toimub koos komisjoni metsandusnõukoguga 12. juunil kell 11 metsanduse arengukava ja tööplaani arutamiseks.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee