In English

Eesti Vabariik
Ava print vaates

Eesti Vabariigi põhiseadus

IX peatükk

VÄLISSUHTED JA VÄLISLEPINGUD

§ 120. Eesti Vabariigi suhtlemise korra teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega sätestab seadus.

§121.Riigikogu ratifitseerib ja denonsseerib Eesti Vabariigi lepingud:
  1. mis muudavad riigipiire;
  2. mille rakendamiseks on tarvis Eesti seaduste vastuvõtmist, muutmist või tühistamist;
  3. mille kohaselt Eesti Vabariik ühineb rahvusvaheliste organisatsioonide või liitudega;
  4. millega Eesti Vabariik võtab endale sõjalisi või varalisi kohustusi;
  5. milles ratifitseerimine on ette nähtud.
§ 122. Eesti maismaapiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ja teiste riikidevaheliste piirilepingutega. Eesti mere- ja õhupiir määratakse rahvusvaheliste konventsioonide alusel.

Eesti riigipiire muutvate lepingute ratifitseerimiseks on nõutav Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline häälteenamus.

§ 123. Eesti Vabariik ei sõlmi välislepinguid, mis on vastuolus põhiseadusega.

Kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee