In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu töökord

KINNITATUD
Vabariigi Presidendi
25. aprilli 2002
käskkirjaga nr. 16


1. Üldsätted

1.1. Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu (edaspidi nõukogu) on nõuandva õigusega kogu Vabariigi Presidendi juures.

1.2. Akadeemilise nõukogu tegevuse eesmärgiks on nõustada Vabariigi Presidenti tema põhiseadusest tulenevate ülesannete täitmisel.

1.3. Akadeemilise nõukogu ülesanded, töö korralduse ja koosseisu moodustamise põhimõtted sätestatakse Vabariigi Presidendi poolt kinnitatud töökorraga.


2. Ülesanded

2.1. Analüüsida koostöös teiste Vabariigi Presidendi moodustatud nõuandvate kogudega erinevaid eluvaldkondi ja tehtud järelduste põhjal töötada välja soovitusi nende tasakaalustatud arenguks ning ühiskondliku leppe kujundamiseks.

2.2. Soodustada teadlaste, kultuuri- ja ühiskonnategelaste, poliitikute, ametnike, mittetulundusühingute ning sihtasutuste esindajate koostööd ning teineteisemõistmist Eestile oluliste probleemide lahendamisel.

2.3. Teavitada avalikkust akadeemilise nõukogu tegevusest ning vajadusel avaldada materjale ühiskonnas laiemat arutelu nõudvates küsimustes.


3. Koosseis ja struktuur

3. 1. Akadeemilise nõukogu liikmeteks nimetab Vabariigi President teadlasi, haridus, kultuuri- ja ühiskonnategelasi.

3.2. Vabariigi President võib liikme akadeemilisest nõukogust välja arvata tema avalduse alusel või muudel mõjuvatel põhjustel.

3.3. Akadeemiline nõukogu võib erinevate eluvaldkondade temaatika põhjalikumaks ettevalmistamiseks moodustada komisjone ja töögruppe, mille tööd juhib akadeemilise nõukogu liige ja tööd korraldab Vabariigi Presidendi nõunik või mõni teine Vabariigi Presidendi Kantselei ametnik.

3.4. Akadeemiline nõukogu võib oma töösse kaasata asjatundjaid, kelle tööd tasustab Vabariigi Presidendi Kantselei õigusaktidega ettenähtud korras.

3.7. Akadeemilise nõukogu ja tema komisjonide liikmete tööd üldjuhul ei tasustata.


4. Töökorraldus

4.1. Akadeemilise nõukogu töövormiks on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled akadeemilise nõukogu liikmetest. Koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas. Akadeemilise nõukogu koosolekud kutsub kokku Vabariigi President.

4.2. Akadeemilise nõukogu koosoleku päevakord ja toimumise aeg määratakse kindlaks üldjuhul eelmisel akadeemilise nõukogu koosolekul. Päevakorda kavandatakse küsimused Vabariigi Presidendi, akadeemilise nõukogu liikmete ja komisjonide esimeeste ettepanekul. Päevakord ja muud koosolekuks ettevalmistatud materjalid saadetakse akadeemilise nõukogu liikmetele vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumise päeva elektrooniliselt või akadeemilise nõukogu liikme soovil paberkandjal.

4.3. Akadeemilise nõukogu koosolekut juhatab Vabariigi President, tema äraolekul Vabariigi Presidendi poolt volitatud akadeemilise nõukogu liige.

4.4. Akadeemilise nõukogu soovitused, ettepanekud ja tegevuse korraldamisega seotud otsused kujundatakse ning võetakse vastu akadeemilise nõukogu koosolekust osavõtjate poolt üksmeelsuse põhimõttel.

4.5. Akadeemilise nõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, mis saadetakse teadmiseks akadeemilise nõukogu liikmetele. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolle säilitatakse Vabariigi Presidendi Kantseleis asjaajamisjuhendis kehtestatud korras.

4.6. Akadeemilise nõukogu ettepanekul võidakse koosolekutele kutsuda asjaomaseid isikuid sõltuvalt arutlusele tulevate küsimuste iseloomust ja ekspertarvamuste vajadusest. Kutsutud isikud võivad esitada ettekandeid ja seisukohti, anda informatsiooni ning võtta osa päevakorras olevate küsimuste arutelust.

4.7. Akadeemilise nõukogu otsuse alusel võidakse akadeemilise nõukogu ülesannetega seonduvates küsimustes korraldada foorumeid, seminare ja muid teabeüritusi.

4.8. Akadeemilise nõukogu tegevusest informeeritakse avalikkust. Avaldamiseks esitatakse akadeemilise nõukogu koosolekul heakskiidetud dokumendid.

4.9. Akadeemilise nõukogu komisjonid juhinduvad oma töö korraldamises käesoleva töökorra punktis 4 sätestatust.


5. Tegevuse tehniline teenindamine ja finantseerimine

5.1. Akadeemilise nõukogu töö tehnilise teenindamise ja akadeemilise nõukogu tegevusega seotud kulud kannab Vabariigi Presidendi Kantselei, kasutades selleks:
5.1.1. riigieelarvest eraldatud vahendeid,
5.1.2. teiste riikide, kodumaiste ja rahvusvaheliste organisatsioonide toetusi ning üksikisikute annetusi.

5.2. Akadeemilise nõukogu eelarve kuulub Vabariigi Presidendi Kantselei eelarve koosseisu. Akadeemilise nõukogu ja tema komisjonide eelarve kujundamise ettepanekud teeb akadeemiline nõukogu Vabariigi Presidendi Kantselei direktorile hiljemalt üks kuu enne Vabariigi Presidendi Kantselei eelarve kava esitamist Rahandusministeeriumile.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee