In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud

Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu riigihalduse ja kohaliku omavalitsuse arengu komisjon

Ühiskoosolek 13. juunil 2005 Kadriorus.

Juhatas Vabariigi President Arnold Rüütel.

Võtsid osa:

Kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua liikmed:

Raimu AardamJaan Lukas
Arno AlmannKurmet Müürsepp
Kuno ErkmannArno Rossman
Madis GrossAndrus Saare
Kadi KaurPeeter Sibul
Aivar KokkJaanus Tamkivi
Jaago KuriksUrmas Tamm
Jüri LauterArno Peksar
Andre SeppToivo Tõnson


Akadeemilise nõukogu riigihalduse ja kohaliku omavalitsuse arengu komisjoni liikmed:
Kalle Merusk
Sulev Mäeltsemees
Vallo Olle
Aare Reenumägi
Väino Tõemets

Kutsutud:
peaminister Andrus Ansip, rahandusminister Aivar Sõerd, justiitsminister Rein Lang, keskkonnaminister Villu Reiljan, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Vabariigi Presidendi Kantselei direktor Tarmo Mänd, sisenõunik Mart Siimann, rahvastikunõunik Andra Veidemann, õigusosakonna juhataja Mall Gramberg

Päevakord:

1. Riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöö ja arengu aktuaalsed probleemid- Andrus Ansip
2. Riigi eelarvestrateegia ja kohaliku omavalitsuse tulubaas- Aivar Sõerd
3. Maade munitsipaliseerimise võimalused ja sellealane tegevuskava- Villu Reiljan
4. Haridusministeeriumi tegevuskavadest koolivõrgu arendamisel ja koostööst kohaliku omavalitsusega- Mailis Reps


Sissejuhatuse tegi Vabariigi President, kes andis kiitva hinnangu kohalike omavalitsuste tööle.
1. Peaminister Andrus Ansip tegi ettekande riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö arendamise aktuaalsetest probleemidest - maade munitsipaliseerimisest. Maa munitsipaliseerimine peab jätkuma, kuid sellega äri ajada ning ebaausalt asju korraldada ei ole kellelgi õigus. Sotsiaalmaa peab jääma sotsiaalmaaks, mitte saama ärimaaks.

2. Rahandusminister Aivar Sõerd rääkis riigi eelarvestrateegiast ja kohalike omavalitsuste tulubaasist. Riigieelarvestrateegia 2006-2009 kiideti heaks 26. mail Vabariigi Valitsuse istungil. Käesolevas riigieelarvestrateegias toodi vastavalt omavalitsusliitudega kokkuleppele esmakordselt välja kohalike omavalitsuste põhinäitajad.
Keskvalitsuselt omavalitsustele üle antud funktsioonide arv on aastate jooksul suurenenud, viimase suurema kuluartiklina anti omavalitsuste eelarvesse alates 2000. aastast õpetajate palkade maksmine. Riigieelarvest tehakse kohalikele omavalitsustele erineva otstarbega eraldisi avalike funktsioonide täitmiseks.

3. Keskkonnaminister Villu Reiljan andis ülevaate maade munitsipaalomandisse andmise kiirendamise võimalustest ja sellealasest tegevuskavast. Minister Reiljan juhtis kohalolijate tähelepanu sellele, et kohalikud omavalitsused peavad tegema kohe õigeid otsuseid, nii ei saa sihtotstarvet muutes juhtuda, et sotsiaalmaast saab ärimaa.

4. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kõneles ministeeriumi tegevuskavast koolivõrgu arendamisel ja aktuaalsetest hariduspoliitilistest probleemidest. Eelkõige peatus minister koolide pearahal. Haridus- ja teadusministeeriumi suund on see, et koole ei tohiks sulgeda. Kuid arvestama peab rahastamise reaalseid võimalusi ning ka seda, et hariduse kvaliteet ei kannataks. Üheks tegevuse prioriteediks on kutseharidussüsteemi tõhustamine ning uue kvaliteedi leidmine. Minister rääkis veel koolitoidust, õpilaskodudest, õppekavadest ning õpetajate ja lasteaiaõpetajate palkadest. Haridusprobleemid leidsid hilisemas arutelus kõige rohkem käsitlemist.

Justiitsminister Rein Lang rääkis kohalike omavalitsuste tegevuse põhiseaduslikest alustest ja kohaliku omavalitsuse iseseisvusest.
Minister juhtis tähelepanu eelkõige sellele, et kohalike omavalitsuste ülesandeks on turvalise elukeskkonna loomine. Käivitatud on korrakaitse seadus, kuid eesmärgiks saab olla loodud isekorralduv elu.

Arutelu antud teemadel oli väga elav. Kõik päevakorrapunktid leidsid ümarlaua liikmete poolt kaasamõtlemist. Juhiti korduvalt tähelepanu sellele, et riigis on puudu stabiilsest arengust ning kindlustundest. See väljendus teadmatuses, kuidas edasisi plaane teha. Pidevad muutused meie haridussüsteemis ei too kellelegi head.
Leiti, et Eesti vajab põhjendatud regionaaluuringuid.

Ümarlauas jõuti seisukohale, et järgmisel kohtumisel käesoleva aasta septembrikuus arutatakse koos Ühiskondliku Leppe Sihtasutusega Eesti arengu kaugemaleulatuvaid probleeme. Korraldatava foorumi teemaks pakuti välja mõte - mis on riigi kohustus ning mis on kohalike omavalitsuse kohustus ning kes maksab?

Kokkuvõtvalt tõdeti, et riigi ja omavalitsuste dialoog on tihenenud ning nenditi selle erinevates vormides edasiarendamise vajadust, et selline hästi korraldatud ja tasakaalustatud koostöö kujuneks Eesti arengumootoriks. Riik peab õiguslikult olema tervik, ning õigustatud on küsimus, kuidas minna edasi.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee