In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu

Riigihalduse ja kohaliku omavalitsuse arengu komisjon

Koosolek 16. detsembril 2003

Võtsid osa: Kalle Merusk, Tiina Randma-Liiv, Jüri Kaljuvee.

Haldusreformi seis ja selle võimalikud arengusuunad

Professor Merusk andis lühikese ülevaate regionaalhalduse reformi senisest käigust ja 2.-3. septembril 2003. a Toilas toimunud konverentsi "Regionaalhalduse reform Eestis" lõppotsustest.

Teema käsitlemiseks küsis komisjon Rahandusministeeriumilt, Justiitsministeeriumilt ja Siseministeeriumilt andmeid ministeeriumite haldusala asutustes toimuva piirkondliku institutsionaalse reformi kohta.

Saadud vastuste põhjal tõdeti, et tekkinud piirkonnad on funktsionaalsed, mitte territoriaalsed. See tähendab, et kogu regionaal-territoriaalne areng on killustatud erinevate funktsioonide vahel. Toimib haldusriik, kus kontroll on nende ministeeriumide käes, kellel on funktsioonid regioonis. Ministeeriumite juhitav regionaalhaldus nelja regiooniga ja valitsuse maavanemate kaudu toimuv haldusjuhtimine on omavahel vastuolus. Eelarvevõimaluste poolest on ministeeriumitel suured eelised võrreldes maavalitsustega.

Kõne all oli 3-4 maakonna raames valdade ja linnade poolt delegeeritud omavalitsusliku institutsiooni loomise võimalikkus ja omavalitsusliitude arenguvõimalused.

Arutelu tulemusena nenditi, et kohaliku omavalitsuse üksuste omavaheliseks kiireks ühinemiseks õigusliku mudeli väljatöötamine ei lahenda probleeme. Loobuda tuleks tsentraliseerimisest ja lähtuda euroopalikust subsidiaarsuse printsiibist. Euroopa Liidu tõukefondide haldamine peaks toimuma läbi demokraatlike struktuuride. Oleks vaja välja kujundada demokraatliku regionaalse halduse põhimõte.

Komisjoni liikme professor Mäeltsemehe enne koosolekut elektrooniliselt esitatud seisukohad lisatud.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee