In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu

Riigihalduse ja kohaliku omavalitsuse arengu komisjon

Kolmas koosolek 11. detsembril 2002


Osa võtsid: Kalle Merusk, Arno Almann, Sulev Mäeltsemees, Tiina Randma
Kutsutud: Vabariigi Presidendi sisenõunik Jüri Kaljuvee


Ühiskondliku kokkuleppe sisust kohaliku omavalitsuse ja riigi suhestatuse valdkonnas

K. Merusk tutvustas lühidalt varasemaid poliitilisi kokkuleppeid kohalike omavalitsuste kohta.

Sõlmitavas ühiskondlikus kokkuleppes vajavad väljatoomist riigi ja omavalitsuse suhetekorralduse valdkonna põhiküsimused. Nimetati järgmisi olulisi teemasid:

1) riigi ja omavalitsusliku halduse funktsioonide piiritlemine,
2) nende funktsioonide finantseerimine,
3) funktsioonide täitmise organisatsiooniline kindlustamine.

Rõhutati kohaliku omavalitsuse osatähtsuse tõstmiseks olulist detsentraliseerimist.

Mõned välja öeldud tähelepanekud ja seisukohad:

- Kohalikel omavalitsustel jääb riigieelarvest saamata riiklikult pandud ülesannete täitmiseks vajalikest summadest ligi 30%.

- Euroopa Liidu struktuurifondide haldamine saab toimuda läbi demokraatlike struktuuride. On vajalik välja kujundada demokraatliku regionaalse halduse põhimõte.

- Omavalitsustasand on ühiskonnas demokraatliku stabiilsuse kandja. Mida mitmekesisem ja kihilisem see tasand on, seda demokraatlikum on ühiskond.

Arutleti kohalike omavalitsuste tulubaasi kujunemise ja sellega seotud probleemide üle.

OTSUSTATI:

Komisjoni ettepanekute tegemisel ühiskondliku kokkuleppe sisustamiseks riigi ja kohaliku omavalitsuse suhestatuse valdkonnas lähtuda järgmistest põhimõtetest:
1) demokraatlik regionaalne haldus, selle väljakujundamine koos haldusterritoriaalse reformiga;
2) valitsemisfunktsioonide detsentraliseerimine koos finantseerimise tagamisega;
3) kohalikele omavalitsusüksustele stabiilse tulubaasi tagamine.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee