In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu

Riigihalduse ja kohaliku omavalitsuse arengu komisjon

Esimene koosolek 16. mail 2002

Osa võtsid: Kalle Merusk, Arno Almann, Vallo Olle, Garri Raagmaa, Tiina Randma, Aare Reenumägi, Vabariigi Presidendi sisenõunik Jüri Kaljuvee


Komisjoni töökorra alused

Komisjoni esimees, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan professor Kalle Merusk tutvustas komisjoni liikmeid:
Sulev Mäeltsamees - Tallinna Tehnikaülikool, humanitaarteaduskond, regionaalpoliitika õppetoooli juhataja, professor;
Arno Almann - Estonian Business School, õiguse ja avaliku halduse õppetooli juhataja, professor;
Tiina Randma - Tartu Ülikool, avaliku halduse osakonna juhataja, PhD;
Garri Raagmaa - Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor, PhD;
Vallo Olle - Tartu Ülikool, õigusteaduskonna lektor;
Aare Reenumägi - Õiguskantsleri asetäitja-nõunik, Õigusinstituudi professor, PhD.
Jüri Kaljuvee tutvustas Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu moodustamise eesmärke ja töökorraldust. Akadeemiline nõukogu moodustati andmaks presidendile nõu põhiseadusest tulenevate ülesannete täitmisel. President võib akadeemilise nõukogu ja selle komisjonide ning töörühmade poolt läbitöötatud ja analüüsitud seisukohtadega pöörduda Vabariigi Valitsuse poole või taotleda nende käsitlemist riiklikult tähtsate küsimustena Riigikogus. Moodustamisel on 6 akadeemilise nõukogu komisjoni, mida juhivad akadeemilise nõukogu liikmed:
1. teadus-, haridus- ja kultuurikomisjon, esimees professor Andres Keevallik;
2. maaelu ja tasakaalustatud arengu komisjon, esimees professor Jüri Kann;
3. majandusarengu komisjon, esimees professor Jüri Sepp;
4. sise- ja rahvusliku julgeoleku komisjon, esimees professor Eduard Raska;
5. sotsiaalarengu komisjon, esimees professor Mikk Titma;
6. riigihalduse ja kohaliku omavalitsuse arengu komisjon, esimees professor Kalle Merusk.
Komisjonid lähtuvad oma töö korraldamisel akadeemilise nõukogu töökorra alustest ja võtavad tööplaani Vabariigi Presidendi, akadeemilise nõukogu ja selle komisjonide ning töörühmade liikmete poolt tõstatatud analüüsimist vajavad teemad.

Arutelu käigus avaldati arvamust, et komisjon võiks pakkuda lahendeid ka moodustatava Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua poolt tõstatatud probleemidele. Ümarlaua liikmed oleksid nende lahendite hindamise esimesed eksperdid.

Otsustati, et komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt neli korda aastas.


Valdkonna akuutsete probleemide kaardistamine

Arutelu käigus nimetati järgmisi probleeme:
1. Euroopa Liiduga liitumisega kaasnevad probleemid.
Paljud kohalikud omavalitsused ei ole suutelised taotlema EL struktuurfondidelt raha. Kohalikul tasandil on puudus oskajatest projektijuhtidest. Puudub institutsioon, kes hakkaks liitumisega seonduvate küsimustega tegelema. Seadusandlus vajab muutmist.
2. Riigi ja kohalike omavalitsuste funktsioonide tasakaalustamine.
Tuleb määratleda funktsioonid koos finantseerimisega. Seadusandluses on tühimikud.
3. Regionaalareng on olnud kontrollimatu.
Toodi näide Viimsi elanikkonna suurest kasvust, kui samal ajal mitmed piirkonnad Ida-Virumaal (näiteks Sompa) on inimestest tühjaks jäämas. Euroopaliku riigihalduse ülesanne on hoida regionaalareng kontrolli all.

Otsustati, et komisjoni liikmed koostavad valdkonna tegevusprioriteetide ja probleemide loetelu 23. maiks.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee