In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaud

ÜMARLAUA ISTUNGID JA ÜRITUSED I POOLAASTAL

1. istung (protokoll 1/2000)
11. veebruaril 2000,(suur ring)
1. Rahvusvähemuste kultuuritegevuse finantseerimise allikad ja põhimõtted
2. Riikliku programmi "Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007" eelnõu parandatud versioon.
3. Ümarlaua seadusandluse töögrupi tegevusest vähemusrahvuste valdkonna seadusandliku regulatsiooni põhimõtete ja arendamisvõimaluste selgitamiseks.

2. istung
21.märtsil 2000, (Ümarlaua põhikoosseis)

3. istung (protokoll 2/2000)
28.aprillil 2000, (suur ring)
1. Vabariigi President nimetab ümarlaua uue koosseisu.
2. Paneeldiskussioon erinevate meediakanalite esindajatega teemal "Rahvusvähemused ja ajakirjandus".

4. istung (protokoll 3/2000)
7.juunil 2000, (Ümarlaua põhikoosseis)
1. Ümarlaua uue koosseisu tegevuskava arutelu.
2. EÜRP dokument Eesti ühiskonna integratsiooniprogrammi põhiseisukohtadest.

5.istung (protokoll 4/2000)
29.juunil 2000, (Ümarlaua põhikoosseis)
1. Ümarlaua töökava 2000a II pooleks.
2. Ümarlaua töögruppide moodustamine.
3. Muud küsimused.


ÜMARLAUA TÖÖKAVA 2000. AASTA II POOLAASTAKS

1. Vastavalt eelnevatele arutlustele otsustati tuua suuremad küsimused ümarlaua laiendatud koosseisu arutusele pärast seda, kui kõik vajalikud dokumendid on ette valmistatud loodavates töögruppides (vt. p.6). Sel otstarbel moodustati prioriteetest teemadest lähtuvalt ümarlaua töögrupid:

I töögrupp Rahvusvähemuste haridus ja kultuur: Hagi Šein, Agu Laius, Jana Krimpe.

II töögrupp Rahvusvähemuste õiguslik-poliitiline integratsioon: Raivo Vetik (avalikus sfääris ühisosa tekitamine), Triin Vihalemm, Klara Hallik (kodakondsusseadusega seonduvad küsimused, kultuuri- autonoomia), Mihhail Stalnuhhin (Eesti kodakondsuse saamise tingimuste kergendamine vanuritele), Aap Neljas (vähemusküsimusi reguleeriv normatiivne raamistik Euroopas, kuhu Eesti satub, ühinedes EL-iga), Aleksei Semjonov (muu rahvusvähemusi puudutavseadusandlus jt. normide täiendamine ja edasi arendamine, nende analüüs lähtuvalt integratsiooni kontseptsioonist).

III töögrupp Rahvusvähemuste sotsiaal-majanduslik integratsioon: Aleksander Stern.

IV töögrupp Integratsiooniprogrammi analüüs ja selle elluviimise jälgimine: töögrupi juht - Andra Veidemann (järelevalve, partnerid soovitused).

Seoses töögruppide moodustamisega otsustati ümarlaua töö jagada kolmeks etapiks:
I. Töögrupid täpsustavad oma ülesanded ning esitavad oma töö tulemuse ümarlauale hiljemalt septembri lõpus.
II. Ümarlaud kinnitab sellest lähtuvalt istungite graafiku.
III. Moodustatakse töögrupp, et leida institutsioonid, kes võiksid rahaliselt toetada ümarlaua projekte.

2. Kohtuda Ombudsmaniga.
Veidemann: Kord kuus tuua üks küsimus laiendatud ümarlauale, võiks toimuda kuus avalikku istungit aastas. Võtta kontakti Ombudsmaniga.

3. Ümarlaud võiks saada koostööpartneriks ühiste projektide realiseerimiseks erinevate institutsioonidega. Semjonov: Realiseerida Ümarlaua kui institutsiooni kaudu erinevaid projekte.

4. Ümarlaud võiks kontrollida integratsiooniprogrammi elluviimist. Laius: Lähtuda oma töös integratsiooniprogrammist ning hoida seda kontrolli all. Tutvuda erinevate ministeeriumide poolt koostatud integratsiooniprogrammidega.

5. Töötada välja kultuuriseltside finantseerimise põhimõtted.

6. Viia läbi konverents Narva-Jõesuus. (vt Stalnuhhini poolt saadetud kava).

7. Kohtuda välisministeeriumi esindajatega, kes annaksid ümarlauale ülevaade Eesti poolt rahvusküsimustes esitatud aruannete kohta Semjonov: Eesti on saatnud aruanded teatud konventsioonide täitmise kohta (nt. Raamkonventsioon). Oleks hea, kui nad annaksid meile ülevaate, info tuleks eelnevalt saada, siis saaksime ka oma ettepanekud paremini läbi töötada.


ÜMARLAUA ISTUNGID JA ÜRITUSED II POOLAASTAL

6. istung (protokoll 5/2000)
14. septembril 2000, (Ümarlaua põhikoosseis)
1. Töörühmade tegevus.
2. Oktoobris Narvas peetaast ümarlaua väljasõiduistungist.
3. Jooksvad küsimused.

7. istung
18.septembril, (Ümarlaua põhikoosseis)
1. Töörühmade lõplik moodustamine ja nende tegevuskava planeerimine:

- Rahvusvähemuste haridus ja kultuur: Agu Laius (juht), Hagi Šein, Jana Krimpe, Hanon Barabaner, Rafik Grigorjan, Rein Järvelill, Jevgenia Gurin-Loov, Aimar Altosaar. Aasta plaan: konverentsi "Eesti haridussüsteem ja rahvusvähemused"korraldamine.

- Rahvusvähemuste õiguslik-poliitiline integratsioon: Raivo Vetik (juht), Triin Vihalemm, Klara Hallik, Mihhail Stalnuhhin, Aap Neljas, Aleksei Semjonov, Sergei Ivanov. Aasta plaan: konverentsi korraldamine Narva-Jõesuus teemal "Eeldused ja võimalused Eesti kodakondsuse tingimuste leevendamiseks eakatele inimestele".

- Rahvusvähemuste sotsiaal-majanduslik integratsioon: Hanon Barabaner (juht), Aleksander Stern, Aleksander Dusman, Mai Treial, Viktor Andrejev.

- Integratsiooni programmi analüüs ja selle elluviimise jälgimine: Andra Veidemann (juht), Dajan Ahmet, Šein, Jana Krimpe, Jüri Tammaru.

2. Oktoobris Narva-Jõesuus peetava seminari päevakorra arutelu.

3. Jooksvad küsimused.

8. istung - Väljasõiduistung Narvas (protokoll 6/2000)
20.oktoobril, (suur ring)
Narva seminar:
1.Integratsiooniprogrammi teostamise kulg.
2. Soodustingimustel kodakondsuse andmine vanemaealistele.

9. istung
31.oktoobril, (Ümarlaua põhikooseis)
1. Kodakondsuse saamise lihtsustamine vanuritele. Ümarlaua poolt seda küsimust puudutavate ettepanekute väljatöötamine.
2. Ettekanne kuulamine teemal "Uus eksamimudel kodakondsuse eksami sooritamiseks". Ettekandjad: Anu Toots ja Eda Seelmann.
3. Rahvusvähemuste hariduse ja kultuurikomisjoni töö arutelu (osalevad komisjoni liikmed).
4. Jooksvad küsimused.

10. istung
13.detsembril, (Ümarlaua põhikoosseis)
1. Ümarlaua seisukoha sõnastamine 18.-19.detsembri seminari jaoks.
2. Mida teha Kultuuriautonoomia seadusega?
3. Aasta kokkuvõte ja järgmise aasta plaanid.
4. Jooksvad küsimused.

11. istung - Ümarlaua ja OSCE ühine meediaseminar "Rahvusvähemused ja ajakirjandus"
18-19.detsembril 2000, (suur ring)
Vähemusproblemaatika kajastamine ajakirjanduses.

12. istung - Aasta kokkuvõtete tegemine ja jõuluvastuvõtt
19.detsembril 2000, Ümarlaua põhikoosseis

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee