In English

Institutsioonid
Ava print vaates

PRESIDENDI ÜMARLAUA ISTUNGI PROTOKOLL 4/2000

Tallinnas, 29.juunil 2000 Vabariigi Presidendi kantselei ruumides
Algus 16.00, lõpp 17.30
Juhataja: Hagi Šein, Protokollija: Jana Krimpe


Võtsid osa: Aap Neljas (Reformi erakond), Agu Laius (Jaan Tõnissoni Instituut), Aleksei Semjonov (Inimõiguste Teabekeskus), Andra Veidemann (Inimõiguste Assotsiatsioon), Jana Krimpe (TPÜ), Klara Hallik (RASI), Mihhail Stalnuhhin (Keskerakond), Rafik Grigorjan (Lõuna-Eesti Armeenia Rahvusühing), Raivo Vettik (RASI), Triin Vihalemm (TÜ) Hagi Šein (Vabariigi Presidendi esindaja Rahvusvähemuste Ümarlauas)

Puudusid: Dajan Ahmet, Aimar Altosaar, Viktor Andrejev, Hanon Barabaner, Aleksander dusman, Sergei Ivanov, Rein Järvelill, Jevgenia Gurin-Loov, Aleksander Stern, Jüri Tammaru, Mai Treial

Külalised: OSCE esindaja, Katrin Saksa büroo esindaja

Päevakord:


1. Ümarlaua töökava 2000a II pooleks

2. Ümarlaua töögruppide moodustamine

3. Muud küsimusedTriin Vihalemm tutvustas ümarlauale töörühma poolt valmistatud ümarlaua töökava projekti 2000a II pooleks, kus olid välja toodud ümarlaua töövormid, töörühmade tegevuse ja istungite põhiteemad

1. Vastavalt sellele projektile otsustati tuua suuremad küsimused ümarlaua laiendatud koosseisu arutusele pärast seda, kui kõik vajalikud dokumendid on töörühmade poolt ette valmistatud.

2. Kohtuda Ombudsmaniga.

Veidemann: Kord kuus tuua üks küsimus laiendatud ümarlauale, võiks toimuda kuus avalikku istungit aastas. Võtta kontakti Ombudsmaniga.

3. Ümarlaud võiks saada koostööpartneriks ühiste projektide realiseerimiseks erinevate institutsioonidega.

Semjonov: Realiseerida Ümarlaua kui institutsiooni kaudu erinevaid projekte.

4. Ümarlaud võiks kontrollida integratsiooniprogrammi elluviimist.

Laius: Lähtuda oma töös integratsiooniprogrammist ning hoida seda kontrolli all. Tutvuda erinevate ministeeriumide poolt koostatud integratsiooniprogrammidega.

5. Töötada välja kultuuriseltside finantseerimise põhimõtted.

6. Moodustada prioriteetest teemadest lähtuvalt ümarlaua töögrupid:

6.1.Rahvusvähemuste haridus ja kultuur: Hagi Šein, Agu Laius, Jana Krimpe.

6.2. Rahvusvähemuste õiguslik-poliitiline integratsioon: Raivo Vetik (avalikus sfääris ühisosa tekitamine), Triin Vihalemm, Klara Hallik (kodakondsusseadusega seonduvad küsimused, kultuuri- autonoomia), Mihhail Stalnuhhin (Eesti kodakondsuse saamise tingimuste kergendamine vanuritele), Aap Neljas (vähemusküsimusi reguleeriv normatiivne raamistik Euroopas, kuhu Eesti satub, ühinedes EL), Aleksei Semjonov (muu rahvusvähemusi puudutav seadusandlus jt. normide täiendamine ja edasi arendamine, nende analüüs lähtuvalt integratsiooni kontseptsioonist).

6.3. Rahvusvähemuste sotsiaal-majanduslik integratsioon: Aleksander Stern.

6.4. Integratsiooniprogrammi analüüs ja selle elluviimise jälgimine: Andra Veidemann (järelevalve, partnerid soovitused).

7. Viia läbi konverents Narva-Jõesuus. (vt Stalnuhhini poolt saadetud kava).

8. Kohtuda välisministeeriumi esindajatega, kes annaksid ümarlauale ülevaade Eesti poolt rahvusküsimustes esitatud aruannete kohta<

Semjonov: Eesti on saatnud aruanded teatud konventsioonide täitmise kohta (nt. Raamkonventsioon). Oleks hea, kui nad annaksid meile ülevaate, info tuleks eelnevalt saada, siis saaksime ka oma ettepanekud paremini läbi töötada.

9. Ümarlaua töö on jagatud kolmeks etapiks:

I. Töögrupid täpsustavad oma ülesanded ning esitavad oma töö tulemuse ümarlauale hiljemalt septembri lõpus.

II. Ümarlaud kinnitab sellest lähtuvalt istungite graafiku.

III. Moodustatakse töögrupp, et leida institutsioonid, kes võiksid rahaliselt toetada ümarlaua projekte.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee