In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Leping SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu ja Hansapanga vahel

Lähtudes SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu (edaspidi: Rahastu) stipendiumide ja preemiate statuudist (kinnitatud Rahastu nõukogus 29.09.2000), leppisid Rahastu ja Hansapank Indrek Neivelti isikus kokku Hariduspreemia (edaspidi Preemia) asutamises. Preemiat annab välja Rahastu.

Preemia rahastamiseks teeb Hansapank sihtotstarbelise annetuse Rahastule. Annetus peab laekuma Rahastu arvele hiljemalt iga aasta 1.juuliks. Hansapank kohustub rahastama antud preemiat vähemalt järgmise 5 aasta jooksul.

Hariduspreemia võib määrata kõigil õpitasanditel haridusalaga seotud inimestele, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi Eesti hariduselus õpetajana, õppejõuna, haridusasutuse juhina või töötajana haridusasutuses, õpikute ja metoodiliste materjalide koostajana, samuti haridusalaste praktiliste uuenduste algatamisega ja ellurakendamisega ning ka haridusametnikuna hariduspoliitika väljatöötamisel.

Oma kandidaadi võivad esitada eespooltoodud nõuetele vastavad inimesed ise kui ka nende tööandjad, õppe-ja haridusasutused ning haridusalal tegutsevad ühendused. Ettepanekuid esitavad Kultuurirahastule Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) koostöös teiste haridusala liitude, seltside ja ühingutega, samuti Kultuurirahastu nõukogu liikmed. EHL võib esitada nõukogule kuni 10 kandidaati.

Kultuurirahastu nõukogu valib esitatute hulgast 3 preemia saajat. Vajadusel kaasatakse otsustamiseks nõuandjaid haridusspetsialistide hulgast.

Preemiad antakse kätte Vabariigi Presidendi poolt.

Preemiate suurus on 50 000, 30 000 ja 20 000 krooni ja nende rahastaja on Hansapank.

Preemia taotlemise võimalusest antakse teada ajalehekuulutusega, mis ilmub vähemalt ühes üleriigilises päevalehes, saadetakse kirjad haridusasutustesse ja -ühendustesse ning Vabariigi Presidendi Kantselei avaldab selleteemalise pressiteate.

Indrek Neivelt
Hansapank

Alar Ojalo
Kultuurirahastu juhataja


15.09.2003

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee