In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Leping SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu ja Toomas Lumani vahel

Lähtudes SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu (edaspidi: Rahastu) stipendiumide ja preemiate statuudist (kinnitatud Rahastu nõukogus 29.09.2000), leppisid Rahastu ja Toomas Luman kokku Noore Kultuuritegelase Preemia (edaspidi Preemia) asutamises. Preemiat annab välja Rahastu.

Preemia rahastamiseks teeb Toomas Luman sihtotstarbelise annetuse Rahastule. Annetus peab laekuma Rahastu arvele hiljemalt iga aasta 1. aprilliks. Toomas Luman kohustub rahastama antud Preemiat vähemalt järgmise kümne aasta jooksul.

Preemia suuruseks on 40 000.- eesti krooni. Preemiat antakse välja kord aastas kevadel. Esimene preemia antakse välja hiljemalt 2002. aasta mais.

Preemia on mõeldud noortele Eesti päritolu kultuuritegelastele, kelle kunstilised saavutused on leidnud laialdast tunnustust või kelle looming ning kunstiline tegevus on oluliselt kaasa aidanud Eesti ja tema kultuuri tutvustamisele maailmas.

Kandidaate võivad esitada nii noored kultuuritegelased ise kui ka nende juhendajad, õpetajad, tööandjad jt, samuti Rahastu nõukogu liikmed. Kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos isikuandmete ja lühikese elulooga (nimi, aadress, haridustee, tööalane tegevus), loomingulise tegevuse kirjeldus ning vähemalt kaks soovitust tunnustatud kultuuritegelastelt või soovitus loomeliidult ja üks soovitus tunnustatud kultuuritegelaselt.

Kõik Preemia taotlemisega seotud dokumendid saadetakse Rahastule, kes korraldab dokumentide süstematiseerimise ja kandidaatide esitamise Rahastu nõukogule. Preemia saaja valib välja Rahastu nõukogu, kes võib soovi ja vajaduse korral kaasata nõuandjatena ka kultuuritegelasi ja kriitikuid.

Preemia taotlemise võimalusest antakse teada ajalehekuulutusega, mis ilmub vähemalt ühes üleriigilises päevalehes, saadetakse kirjad loomeliitudesse ning Vabariigi Presidendi Kantselei avaldab selleteemalise pressiteate. Kuulutus Preemia kandidaatide leidmiseks avaldatakse iga aasta aprilli esimesel nädalal.

Nii kuulutuses kui preemia üleandmisega seotud VPK pressiteates viidatakse Toomas Lumanile kui Preemia rahastajale.

Preemia annab laureaadile üle Vabariigi President koos preemia rahastajaga.


Toomas Luman

Alar Ojalo
Kultuurirahastu juhataja

Tallinn, 06.03.2002


2003.a. oktoobris avaldas Toomas Luman soovi suurendada Noore teadlase ja Noore kultuuritegelase preemiate summat 10 000 krooni võrra, mille mõlema suurus tõusis 50 000 kroonini.
Lisaprotokoll

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee