In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu

Sise- ja rahvusliku julgeoleku komisjon


Koosolek 23. aprillil 2003

Osa võtsid:
Eduard Raska, Ivar Aimre, Aavo Heinlo, Iris Pettai, Tiina Raitviir, Airi Värnik, Rein Vöörmann

Kutsutud:
Vabariigi Presidendi Kantselei siseosakonna nõunik Alar Ojalo; Piirivalveameti vanemohvitser Lembit Võime; Euroülikooli rahvusvaheliste suhete teaduskonna dekaan, julgeolekuekspert Jüri Kadak


Riiklikud statistilised vaatlused julgeolekuanalüüsi andmeallikana

Aavo Heinlo andis ülevaate statistilistest andmeallikatest, nimetas andmete peamisi kasutajaid ja nende vajadusi, tutvustas riiklikku statistikat, eelkõige isiku- ja leibkonnauuringuid, käsitles lähemalt tööjõu-uuringut ja leibkonna eelarve uuringut ning tõi välja julgeolekuaspektid, mis on statistikas kajastatud. Praktiliselt on kogu riiklik statistika tausttunnusena kasutatav, isegi kui ta konkreetset julgeoleku aspekti ei puuduta, sest ta kirjeldab Eesti majanduse, sotsiaalelu jms seisundit ja trende.

Ettekandja nimetas positiivsena asjaolu, et riiklikus statistikas on 1990ndate aastate keskel täielikult üle mindud rahvusvaheliselt ühtlustatud metoodikale. See tähendab, et avaldatavad andmed on rahvusvaheliselt töödeldavad.

Ettekande lõpuosas loetles A. Heinlo üldisi puudusi statistika valdkonnas.

Ettekande esitlusmaterjal lisatud.

Vastustest esitatud küsimustele ja järgnevas mõttevahetuses selgus:
 • Spetsiaalset julgeolekustatistikat ei ole. Julgeolekuaspekte saame vaadata läbi erinevate statistiliste andmete. Ametkondlik statistika toimib indikaatorina teataval statistilisel taustal.
 • Riiklikud statistilised andmed erafirmade statistilisi andmeid ei sisalda.
 • Kuni 2001. aastani laekusid politsei andmebaasi kõik kuriteod, alates 2002. aastast ainult Politseiameti allüksustes registreeritavad. Alates 2002. aastast pidi Justiitsministeerium käivitama registreeritud kuritegude andmebaasi, kuid see viibib; samas Politseiamet ei kajasta enam oma statistikas Kapos, Tolliametis jt ametkondades registreeritud kuritegusid, sest see ei ole tema ülesanne.
 • Vähene on koostöö ja koordineeritus ametkondlikus statistikas. Lähedastes valdkondades (näiteks: kuriteod, kriminaalasjad, vanglad, kriminaalhooldealused) peaks see kindlasti suurem olema.
 • Mitte alati ei ole ametkondlikud andmed kvaliteetsed, esineb metoodilisi möödalaskmisi või siis võimetust andmeid õigeaegselt uuendada (viimane käib eriti rahvastikuregistri kohta).


  Rahvusvaheline julgeolek, tema algoritm ja kajastus statistikas ning eksperthinnangutes

  Jüri Kadak tegi ettekande, mille tekst on lisatud.

  Pärast ettekannet toimunud arutelu käigus avaldasid komisjoni liikmed järgmisi seisukohti:
 • Praegu on julgeoleku statistilised näitajad traditsiooniliselt politsei töö näitajad, armee võimsuse näitajad jms. Uues julgeolekusituatsioonis võivad olulised olla hoopis uued näitajad.
 • Selleks, et kujuneks mingi põhistatud andmesüsteem, on esmalt vaja uurida olemasolevat olukorda. Selleks on vaja teadusasutust, soovitavalt õppeasutuse juures. Ei ole mõeldav, et mingi näitajate süsteem oleks igavene. See peab rikastuma, uuenema vastavalt vajadusele.
 • Riik ei peaks ennast rahuajal liigsete sõjaliste kulutustega kurnama, vaid olema valmis vahendeid mobiliseerima kriisiolukorras.


  OTSUSTATI:

  Rõhutades kvaliteetsete ja kõikehõlmavate statistiliste andmete vajalikkust ühiskonnas, riigis ja majanduses toimuvate protsesside (s.h julgeolekuaspektide) jälgimiseks, planeerimiseks ja prognoosimiseks ning arvestades kasvavat vajadust nende andmete järgi seoses Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga, pidada vajalikuks:
 • suurendada ametkondade koostööd ja koordineeritust administratiivse statistika kogumisel ning parendada selle töö metodoloogilisi aluseid;
 • kindlustada ametkondlike statistiliste andmebaaside ja registrite kvaliteedi taset ja tagada võimalused nendes leiduvate andmete kasutamiseks analüüsi otstarbel kooskõlas seadusandlusega;
 • tagada riikliku statistika tootjaile vajalikud ressursid oma põhiülesannete täitmiseks, mitte käsitleda neid formaalselt osana riigi haldusaparaadist;
  Selleks koostada riiklikult aktsepteeritud julgeolekuaspektide süsteem, ehk julgeoleku algoritm ja vajalike statistiliste andmete loetelu ning vorm.

 • © 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee