In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Riigikaitse Nõukogu kodukord

KINNITATUD
Vabariigi Presidendi
24. märtsi 2003
käskkirjaga nr. 53

1. Üldsätted

1.1 Riigikaitse Nõukogu (edaspidi "Nõukogu") on nõuandvaks organiks Vabariigi Presidendi juures.

1.2 Nõukogu tegutseb rahuaja riigikaitse seaduse (RT I 2002, 57, 354; 2003, 13, 69) alusel.

1.3 Nõukogu koosseisu kuuluvad Riigikogu esimees, peaminister, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister ning kaitseväe juhataja (sõjaajal kaitseväe ülemjuhataja).


2. Ülesanded

2.1 Nõukogu arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust.

2.2 Arutamisele tulevad küsimused esitab päevakorda Vabariigi President. Nõukogu liikmetel on õigus teha ettepanekuid päevakorda võetavate küsimuste osas.


3. Istung

3.1 Nõukogu töövorm on istung.

3.2 Nõukogu istungi kutsub kokku Vabariigi President.

3.3 Nõukogu istungit juhatab Vabariigi President või tema ülesandeid täitev Riigikogu esimees.

3.4 Nõukogu istungitest osavõtt on Nõukogu liikmetele kohustuslik. Liikmed võtavad istungist osa isiklikult. Kui Nõukogu liige ei saa istungil osaleda, teavitab ta sellest Vabariigi Presidendi Kantseleid.

3.5 Nõukogu on pädev avaldama arvamust, kui kohal on istungi juhataja ja vähemalt pooled Nõukogu liikmetest.

3.6 Vabariigi Presidendi kutsel võivad Nõukogu istungil sõnaõigusega osaleda teised isikud.

3.7 Nõukogu istungid on korralised ja erakorralised. Korralised istungid toimuvad iga kahe kuu tagant, erakorralised istungid vastavalt vajadusele Vabariigi Presidendi äranägemisel.

3.8 Nõukogu istungi kokkukutsumise teade edastatakse liikmetele ja kutsutud isikutele Vabariigi Presidendi Kantselei kaudu. Korralise istungi puhul edastatakse teade vähemalt kaks nädalat enne istungi toimumist, erakorralise istungi puhul olenevalt asjaoludest mõistliku aja jooksul. Teade sisaldab toimumise aja, koha ja päevakorra. Vajadusel edastatakse muud istungiga seonduvad materjalid ja informatsioon.

3.9 Istungil võidakse edastada liikmetele täiendavaid päevakorrapunktidega seotud materjale, mida tuleb käsitada vastavalt asjaajamise korrale.


4. Arutamiskord

4.1 Istungil arutatakse küsimusi vastavalt päevakorras esitatud järjekorrale. Istungi juhatajal on õigus päevakorrapunktide arutamise järjekorda muuta.

4.2 Vajadusel on istungi juhatajal õigus võtta arutusele päevakorraväliseid küsimusi kas enda äranägemisel või Nõukogu liikme ettepanekul. Nende arutamise järjekorra määrab istungi juhataja.

4.3 Päevakorra vastava punkti arutamisel antakse sõna kõigepealt põhiettekandjale, seejärel kaasettekandjale. Sellele järgneb teemakohane arutelu, kus Nõukogu liikmetel on võimalus nii ettekandjatele kui teistele Nõukogu liikmetele ja kutsutud isikutele esitada küsimusi ning avaldada asja kohta oma arvamus.

4.4 Päevakorrapunkti arutelu lõpetatakse, kui istungi juhataja leiab, et küsimust on piisavalt arutatud.


5. Istungi protokoll

5.1 Nõukogu istungit protokollib Vabariigi Presidendi kaitsenõunik. Protokolli koostamiseks Nõukogu koosolekud lindistatakse. Protokollile kirjutab alla istungi protokollija.

5.2 Protokolli kantakse järgmised andmed:
5.2.1 istungi toimumise aeg, samuti asjaolu, kas tegemist on korralise või erakorralise istungiga;
5.2 2 istungil osalevad liikmed ja kutsutud isikud;
5.2.3 juhataja ja protokollija;
5.2.4 istungi päevakord;
5.2.5 päevakorra raames ettekande teinud isikute nimed ja ettekande teema;
5.2.6 istungi sisulise arutelu kirjeldus;
5.2.7 päevakorraväliselt tõusetunud küsimused ja nende arutelu kirjeldus;
5.2.8 muud olulist tähtsust omavad asjaolud.

5.3 Istungi protokoll säilitatakse Vabariigi Presidendi Kantseleis tähtajatult, helisalvestust üks aasta. Nõukogu liikmetel on õigus protokolli ja helisalvestusega tutvuda Vabariigi Presidendi Kantseleis.


6. Asjaajamine, rahastamine ja tegevusest teavitamine

6.1 Nõukogu asjaajamist korraldab Vabariigi Presidendi Kantselei.

6.2 Nõukogu töö tehnilise teenindamise ja tegevusega seotud kulud kannab Vabariigi Presidendi Kantselei.

6.3 Nõukogu tegevusest teavitatakse avalikkust Vabariigi Presidendi Kantselei pressiteenistuse kaudu. Avaldamiseks esitatava teabe maht lepitakse kokku istungil.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee