In English

Otsused
1 muutmise seaduse" väljakuulutamata jätmine" />Ava print vaates

671. "Elamuseaduse ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 121 muutmise seaduse" väljakuulutamata jätmine
30.06.2004


Jätan välja kuulutamata Riigikogus 15. juunil 2004 vastu võetud "Elamuseaduse ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 121 muutmise seaduse".

Nimetatud seadusega tunnistatakse kehtetuks "Elamuseaduse" § 371 lõikes 2 toodud regulatsioon, mis sätestab, et kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud üüri piirmäär on piirmääraks ka kõigi samal haldusterritooriumil asuvate "Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse" §-s 121 sätestatud tagastatud eluruumide suhtes. Mõistetav on seadusandja tahe kõrvaldada kehtivas õiguses selle normiga kehtestatud kitsendused omandile, mis seavad eluruumide omanikud ebavõrdsesse olukorda ja on käesoleval ajal ebaproportsionaalne meede.

"Elamuseaduse ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 121 muutmise seadusega" tehtud muudatuste jõustumine nähakse ette alates 1. septembrist 2004. Kehtestatud tähtaeg ei ole kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse §-s 10 toodud sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi põhimõttest tuleneva õiguskindlusega. Õiguskindluse järgimine eeldab, et uute regulatsioonide jõustamiseks nähakse ette mõistlik aeg, mille jooksul normiadressaadid saaksid oma tegevuse uutes oludes ümber korraldada. Vähem kui kahekuuline periood on selleks liiga lühike aeg.

Leian, et seaduse rakendumisel ei taga kehtiv sotsiaalhoolekande süsteem täiel määral õigust eluasemele, mis on sätestatud ÜRO "Inimõiguste ülddeklaratsiooni" artiklis 25, ÜRO "Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise pakti" (RT II 1993, 10/11, 13) artikli 11 lõikes 1 ja mis tuleneb Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28 mõttest.

Omandireformi läbiviimisel aastate jooksul tekkinud probleemide lahendamine eeldab terviklike ja tasakaalustatud, omanike ning üürnike huvisid arvestavate abinõude väljatöötamist. "Elamuseaduse ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 121 muutmise seaduse" vastavusse viimiseks põhiseadusega, võimalike mõjude hindamiseks ja meetmete kavandamiseks teen ettepaneku Riigikogus seadust uuesti arutada ja otsustada.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2004 II, 25, 103


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee