In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President Põhja- ja Baltimaade konverentsi “Kohalik omavalitsus muutuvas ajas” avamisel 12. juunil 2006 Laulasmaal
12.06.2006


Austatud ministrid!
Kallid külalised!
Lugupeetavad konverentsist osavõtjad!

Mul on hea meel avada tänast esinduslikku konverentsi, mis koos meie heade naabritega Balti riikidest ja usaldusväärsete koostööpartneritega Põhjamaadest võimaldab ühiselt arutada kohaliku omavalitsuse arengu üle meie kiiresti muutuvas ajas.

Kohaliku omavalitsuse roll ühiskonnaelu korraldamisel on pidevalt kasvanud ja kasvab veelgi. Arenguga kaasnevate uute võimaluste ja vajaduste tingimustes on kodaniku jaoks püsiväärtusteks turvaline ja kvaliteetne elukeskkond, hästi korraldatud koolieelne ja põhiharidus ning kättesaadav sotsiaalabi. Samas tuleb tõdeda, et kõigi nende kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkonda kuuluvate küsimuste lahendamine on peamiseks allikaks ka ühiskonna jätkuvale arengukiirusele.

Ühiskonnaelu korraldamisel on kohalikul omavalitsusel täita ka teine oluline roll. Olles siduslüli riigi ja kodanikuühiskonna vahel, on kohalik omavalitsus demokraatliku valitsemisviisi põhilisi alustugesid ning ühiskonna stabiilse arengu peamine garantii.

Seoses sellega teeksin ühe põgusa tagasivaate meie lähiajalukku. Käesoleval aastal tähistame me Balti riikides oma iseseisvuse taastamise lõpuleviimise 15. aastapäeva. Oluline on sellega seoses meenutada aga seda, et riigi iseseisvuse taastamine algas kohaliku omavalitsuse taastamisest. Sellega alustasime juba siis, kui Balti riikide tõhusa koostöö tulemusena oli Nõukogude impeeriumi alusmüüri löödud alles esimesed praod.

Kohaliku omavalitsuse taastamisega sai riik endale edasiste ulatuslike reformide läbiviimiseks kindla toe ning ühiskonnakorraldus demokraatliku aluse. See ajalookogemus väärtustub selgemalt meie 15-aastase arengu taustal ning on arvestatavaks õppetunniks ka teistele demokraatliku ühiskonna ülesehitamist alustavatele riikidele. Meile oli sel perioodil eeskujuks Põhjamaade kogemus ja nendest riikidest saadud mitmekülgne abi selle kogemuse rakendamiseks.

Muutuva aja reaalsus, mida me veel 15 aastat tagasi ei osanud ette kujutada, on viinud meid ühisesse Euroopa Liitu, kus me jagame vastutust oma kontinendi tuleviku eest. Euroopa Liidu arenguvõimaluste otsingute ja neid mõjutavate globaalprobleemide taustal võivad küsimused kohalikust omavalitsusest tunduda teisejärgulistena. Me oleme püüdnud sellist lühinägelikku mõtteviisi tõrjuda.

2002. aastal kutsusime me Vabariigi Presidendi juures ellu kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua. Selline töövorm on toonud regulaarselt kohaliku omavalitsuse arenguga seotud küsimused riigivõimu keskmesse, kust need on edastatud nii Riigikogule, valitsusele kui asjaomastele ametkondadele. Ümarlauas on kohaliku omavalitsuse esindajatel olnud võimalus kohtuda erinevaid valdkondi juhtivate ministrite ja teadlastega ning saada ülevaadet ka kohaliku omavalitsuse arengust teistes riikides.

Uueneva Euroopa arengus saab määravaks niisuguste koostöövormide laienemine, mis arvestab regioonide huvisid, ning kohaliku omavalitsuse kaasamine sellesse koostöösse. Et saavutada tasakaalustatud regionaalarengu eesmärke, tuleb uutes oludes teha tõhusamat piiriülest koostööd ja kujundada välja seda tagavate organisatsioonide võrgustik.

Heaks näiteks on siin Helsinki–Tallinn Euregio. Regionaalarengu edendamisel on Euregio eesmärgiks suurendada tasakaalustatud piiriülest integratsiooni ning aidata kaasa Harjumaa–Uusimaa kaksikregiooni tekkele. Euregio oluline roll seisneb kontaktide ja võrgustike loomises ülikoolide, omavalitsuste ning ettevõtlussektori vahel, mis omakorda aitab kaasa teadmusregiooni tekkele.

Oma senise tegevusega on Euregio kujunenud oma liikmetele, kuid ka regiooni teistele partneritele ja koostöö-organisatsioonidele, oluliseks regiooni arvamusliidrite info- ja kogemuste vahetuse kohaks.

Helsinki–Tallinn Euregio, olles aktiivselt kaasatud ka Läänemere-äärsete riikide euroregioonide tegevusse, täidab regionaalarengus ka innovatsiooni ja teadmussiirde edendaja lünka, millega teised regionaalarengut teostavad üksused paraku ei tegele.

Usun, et selliselt toimivate uute ja erinevate koostöövõrgustike väljakujundamisele aitab oluliselt kaasa ka tänane konverents. Teemadering keskendub siin kohaliku omavalitsuse korralduse ja omavalitsusüksuste koostöö sõlmprobleemidele. See on muutuvas ajas kujunemas kohaliku arengu raskuskeskmeks.

Erinevate riikide kogemuste võrdlemine ja kriitiline hindamine peaks pakkuma laialdasi võimalusi ka vastava valdkonna teadlaste koostööks. Selle tulemusena võiks kohaliku omavalitsuse ja regionaalse koostöö arengumudel tugineda korrastatud teoreetilisele alusele ning arvestada iga riigi eripära ja vajadusi.

Usun, et tänase konverentsiga on pandud alus uuele ja jätkuvale traditsioonile kohaliku omavalitsuse arendamisel, mis rikastab Euroopa kohalike omavalitsuste ühisväärtuste varasalve.

Samuti olen kindel, et tänane üritus on üheks sammuks regioonide Euroopa tugevnemise suunas. Seega teenib konverents lõppkokkuvõttes kõigi meie riikide elanike üldist huvi ja ühist kasu.

Soovin edu konverentsile ja kordaminekuid teile kõigile oma igapäevatöös!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee