In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President Eesti-Gruusia ärifoorumil 10. mail 2006 Tbilisis
10.05.2006


Austatud härra Inaišvili!
Tänan Teid lahke vastuvõtu ja südamliku tervituse eest!

Lugupeetud ministrid, ekstsellentsid,
daamid ja härrad!

Hoolimata Eesti ja Gruusia vahelisest kaugusest ühendavad meie riike tihedad sidemed. Samas on meie riikide vahelised majandussuhted tagasihoidlikud: kaubavahetuse kogukäive jäi eelmisel aastal alla 3 miljoni euro ning põhiosa sellest moodustasid puuviljad. Samuti on seni pea olematud vastastikused investeeringud.

Meie riikide geograafilist vahemaad arvestades ei ole see muidugi üllatav: kaugemate turgude avastamine toimub reeglina pärast seda, kui lähinaabritega on tugevad sidemed loodud. Usun, et Eesti on juba sellesse etappi jõudnud ning ettevõtjate teadmiste kasv loob soodsa pinnase Eesti ja Gruusia vahelise majanduskoostöö võimaluste paremaks rakendamiseks.

Samuti on mul hea meel, et Eesti ja Gruusia vaheline lepinguline alus majanduskoostööks on tugevnemas: allakirjutamist ootab topeltmaksustamise vältimise leping. Ettevalmistamisel on investeeringute kaitse leping.

Kõigepealt aga soovime teile, head Gruusia sõbrad, tutvustada Eestit ja selle majandust. Teeksin järgnevatele ettekannetele omalt poolt lühikese sissejuhatuse.

Nagu Gruusia, asub ka Eesti geograafiliselt kaubandusteede ristumiskohas ning on aastasadade jooksul olnud eri poliitiliste jõudude huvisfääris. Iseseisvuse taastamisel 1991. aastal muutus esmatähtsaks küsimus, kuidas luua selline poliitiline, majanduslik ja sotsiaalne keskkond, mis aitaks Eesti rahval ja riigil optimaalselt areneda. Poliitiliselt oli selleks suund Euroopasse, kuid traditsiooniliste turgude sulgemine ja suur investeerimisvajak tõi kaasa vajaduse ka kiireks majanduslikuks integratsiooniks Euroopaga.

Radikaalsed reformid nii majanduses kui ka riigis tervikuna algasid juba 15 aastat tagasi. Reformide eesmärgiks seadsime ühiskonna avatuse, eraomandi puutumatuse, vaba turu ja eraettevõtluse soodustamise. Reformide tulemusena saavutasime suhteliselt kiiresti stabiilse majanduskeskkonna, mida on rahvusvaheliselt tunnustatud kui üht liberaalsemat ja avatumat majandust maailmas. Eesti majanduse konkurentsivõimet on tugevdanud Euroopa Liidu suunalised püüdlused, mis tähendasid institutsioonide ja õigusliku baasi tugevdamist ning ettevõtete moderniseerimist. Hea ärikliima loomine on käinud käsikäes avaliku sektori ja maksusüsteemi moderniseerimisega.

Need muutused on olnud järk-järgulised, kuid samas järjepidevad, ning toonud kaasa rahvusvaheliste partnerite usalduse suurenemise. See on väljendunud näiteks välismaiste otseinvesteeringute suures mahus ja Eesti intressimäärades, mille tase on võrreldav arenenud Euroopa Liidu riikide omaga.

Tulemusena on Eesti üks kiiremini kasvavaid majandusi Euroopas: aastatel 2000 kuni 2005 ületas keskmine SKP kasv 7,6 protsenti, kusjuures eelmise aasta majanduskasv lähenes koguni kümnele protsendile. Tööhõive on jõudsalt kasvanud ja keskmine palk oli 2005. aastal 514 eurot. Võrreldavates hindades moodustab Eesti SKP elaniku kohta üle poole Euroopa Liidu keskmisest. On selge, et nii soodsa arengu jätkumine eeldab pidevat tööd. Uuendusmeelsus ja paindlikkus jäävad majanduse konkurentsivõime kasvus ja ühiskonna arengus oluliseks ka tulevikus.

Eelöeldu valguses tahan tunnustada Gruusia reformiprotsesse ja Euroopa-suunalisi pürgimusi. Eesti on väga tähelepanelikult jälginud Gruusia edusamme ning usun, et Gruusia tunnetab Eesti tõsist koostööhuvi ja tuge oma riigi arengule. Kindlasti on ruumi ka majanduskoostöö suurendamiseks nii kaubavahetuse kui ka investeeringute vallas. Teame, et Eesti ettevõtjad on olnud kapitali ja teadmiste teistesse riikidesse investeerimisel suhteliselt edukad. Eeldan, et Eesti ettevõtjatel võiks sobivate projektide korral olla reaalne huvi Gruusiasse investeerimise vastu.

Tänane ärifoorum on üheks informatsiooni vahetamise ja kontaktide loomise kohaks. Sügisel aga ootame juba järgmise sarnase foorumi toimumist Tallinnas. Tänaseks soovin teile sisukat arutelu, huvitavaid kontakte ning edaspidi edu ja õnne oma ideede elluviimisel!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee