In English

Käskkirjad
Ava print vaates

8. "Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse" muutmine
12.12.2001


Vabariigi Presidendi 20. septembri 2001 käskkirjaga nr 134 kinnitatud "Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse" (RTL 2001, 112, 1559) punkt 4.1. muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"4.1. Kantselei struktuuri kuuluvad Vabariigi Presidendi nõunikud. Nõuniku ametinimetuses võib kasutada töövaldkonda täpsustavat eesliidet või laiendit. Vabariigi Presidendi nõunike täpse ametinimetuse ja arvu kinnitab kooskõlastatult Vabariigi Presidendiga kantselei direktor Kantselei struktuuri ja koosseisu kinnitamisega.".

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 24 lg. 2.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2002 Lisa, 135, 1954


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee