In English

Avaldused
Ava print vaates

EESTI ÜHISKONDLIKU KOKKULEPPE MEMORANDUM
20.02.2003


Meie,
osapoolte volitatud esindajad,

lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse vaimust,
tunnetades vajadust tagada eesti rahvuse ja kultuuri elujõud ja kestvus,
tahtes kindlustada ja arendada Eesti riiki kõigi selle elanike hüveks,
pidades oluliseks suunistada Eesti areng senisest enam pikaajalistele eesmärkidele,

otsustame ette valmistada ja sõlmida ühiskondliku kokkuleppe Eesti jätkusuutliku arengu seisukohalt esmastes valdkondades:

· Eesti sotsiaalne keskkond;
· kultuur, haridus, teadus ja arendustegevus;
· majanduskeskkond;
· õigusriigi põhimõtteid järgiva riigi ja kodanikuühiskonna sidusus.

Ühiskondliku kokkuleppe sisuks on ülesannete ja lahenduste kooskõlastatud kindlaksmääramine,
selleks et
- käivitada pikaajalise suunitlusega rahvastiku- ja tervishoiupoliitika;
- kindlustada kultuuri, hariduse, teaduse ja arendustegevuse rahastamise kasvav osakaal rahvatulust;
- tagada nii linnas kui maal rahvatulu kasvu kindlustav majanduskeskkond, mis lähtuks tööandjate ja töötajate huvide tasakaalustatusest ning süvendaks sotsiaalset sidusust;
- luua riigieelarve põhiproportsioonide kehtestamise kaudu vähemalt viieks aastaks Eesti arengueesmärkide saavutamiseks vajalik järjepidevus;
- täpsustada riigi keskvõimu, kohalike omavalitsuste ja kodanikuühenduste rolli Eesti jätkusuutlikkuse tagamisel.

Memorandumi osapooled, lähtudes oma heast tahtest ja demokraatlikust poliitilisest kultuurist kohustuvad esindajate kaudu osalema sotsiaalses dialoogis kokkuleppe ettevalmistamisel.
Allakirjutanud tunnistavad juba teoksil olevate programmdokumentide (riiklik arengukava - ühtne programmdokument, säästliku arengu strateegia jt.) olulisust ja teevad ettepaneku lähtuda nende viimistlemisel ühiskondlikus kokkuleppes sisalduvast.

Allakirjutanud peavad vajalikuks algatada juba 2003. aastal uue keskpika riikliku arengukava koostamise, mis arvestaks Eesti rahvuslikke huvisid ja arengueesmärke ning meie ettevalmistusi liitumaks Euroopa Liiduga.

Memorandumi osapooled peavad vajalikuks sõlmida ühiskondlik kokkulepe 2003. aasta jooksul selleks, et kokkuleppes käsitletud prioriteedid kajastuksid juba 2004.aasta riigieelarves.


Kadriorus, 20. veebruaril 2003


Eesti Ajakirjanike Liit
Eesti Ametiühingute Keskliit
Eesti Arstide Liit
Eesti Haridusfoorum
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Keskerakond
Eesti Kirikute Nõukogu
Eesti Kristlik Rahvapartei
Eesti Kunstiakadeemia
Eesti Lastekaitse Liit
Eesti Maarahva Kongress
Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaud
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
Eesti Muusikaakadeemia
Eesti Patsientide Esindusühing
Eesti Pensionäride Liit
Eesti Pensionäride Ühendus
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
Eesti Põllumajandusülikool
Eesti Rahvakultuuri Keskseltside Liit
Eesti Reformierakond
Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei
Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon
Eesti Teaduste Akadeemia
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Väike-ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon
Eesti Üliõpilaskondade Liit
Eestimaa Rahvaliit
Eestimaa Ühendatud Rahvapartei
EKVL Kodukant
Erakond Isamaaliit
Rahvaerakond Mõõdukad
Tallinna Pedagoogikaülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Tartu Ülikool
Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon
Vene Erakond Eestis
Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee