In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu pidas avaistungi
24.05.2002


Täna kogunes Kadriorus Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu. Esimesel istungil määratleti nõukogu eesmärgid, väljundid ja töökord.

Akadeemiline nõukogu annab presidendile nõu põhiseadusest tulenevate ülesannete paremaks täitmiseks. Nagu riigipea täna märkis, ei dubleeri see kogu seadusandliku ja täitevvõimu struktuure ega konkureeri nendega, küll aga võib ta läbi Vabariigi Presidendi väljuda oma järeldustega Riigikogusse ja valitsusse. President pöördus nõukogu liikmete poole: "Teie, kes te tunnete põhjalikult kõige erinevamaid elu- ja teadusvaldkondi, suudate neis toimuvaid protsesse poliitikaväliselt ja objektiivselt hinnata ning anda selle põhjal soovitusi Eesti tasakaalustatud arenguks."

Presidendi kutsel on 24-liikmelise akadeemilise nõukogu koosseisus akadeemikud Jüri Engelbrecht, Ene Ergma, Ülo Jaaksoo, Ain-Elmar Kaasik, Endel Lippmaa ja Mihkel Veiderma; rektorid Jaak Aaviksoo, Henn Elmet, Mati Heidmets, Andres Keevallik, Ando Keskküla ja Peep Lassmann; samuti kuuluvad nõukogusse teadlased ja arvamusliidrid Kaido Jaanson, Jüri Kann, Jaan Kaplinski, Kalev Katus, Kalle Merusk, Jaan-Mati Punning, Eduard Raska, Jüri Sepp, Mati Sepp, Urmas Sutrop, Hagi Šein ja Mikk Titma.

Arutusele tulevates küsimustes teevad akadeemilisele nõukogule ettepanekuid nõukogu juures tegutsevad komisjonid. Täna moodustati kuus komisjoni: teadus-, haridus- ja kultuurikomisjon (esimees prof Andres Keevallik); maaelu ja tasakaalustatud arengu komisjon (prof Jüri Kann); majandusarengu komisjon (prof Jüri Sepp); sise- ja rahvusliku julgeoleku komisjon (prof Eduard Raska); sotsiaalarengu komisjon (prof Mikk Titma); riigihalduse ja kohaliku omavalitsuse arengu komisjon (prof Kalle Merusk).

Eraldi käsitles akadeemiline kogu vajadust taotleda Eesti ühiskonna suuremat üksmeelt. President Rüütel juhtis tähelepanu, et suur osa Eesti kodanikest on riigi ja iseenda elu tähtsate küsimuste otsustamisest kõrvale jäänud või koguni kõrvale tõrjutud. "Seepärast võidab ka üha enam poolehoidu mõte, et Eesti vajab uut ühiskondlikku lepet parlamendis heaks kiidetud kokkulepete ehk seaduste ning põhiseaduse kõrvale. See lepe peaks määrama meie ühiskonna kompromissitud sihid ja hädavajalikud kompromissid," ütles president.

Akadeemilise nõukogu liikmed kinnitasid vajadust algatada kokkuleppe otsimine Eesti ühiskonnas. Ühiskondlikku lepet soovitasid teadlased käsitleda protsessina, mille käigus selgitatakse laialdase konsensuse kaudu lahendatavad probleemid. Nõukogu liikmed avaldasid valmisolekut selles protsessis aktiivselt osaleda. Ühtaegu pidasid nad otstarbekaks selgeks teha, milline keskkond Eesti on, millised parameetrid teda iseloomustavad ja millised arengud on liialt konfliktsetena muutunud edasimineku takistuseks. Sellesuunalist tegevust hakkab koordineerima nõukogu initsiatiivil moodustatav töörühm.

Akadeemiline nõukogu pidas täna samuti otstarbekaks kehtestada oma auliikme staatus. Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu esimeseks auliikmeks otsustati nimetada Aino Järvesoo, kes on jõuliselt osutanud Eestit ohustavale demograafilisele kriisile.

Presidendi akadeemiline nõukogu koguneb taas 6. septembril.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 24. mail 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee