In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President moodustas akadeemilise nõukogu
26.04.2002


President Arnold Rüütel kirjutas eile hilisõhtul alla käskkirjale Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu moodustamise kohta.

Nõuandva koguna Vabariigi Presidendi juures analüüsib akadeemiline nõukogu koostöös teiste presidendiinstitutsiooni juures loodud ja veel loodavate kogudega ühiskonna arengu sõlmprobleeme põhiliste arengufaktorite kaupa. Tulemusena töötatakse välja soovitusi tasakaalustatud arenguks ning võimaliku ühiskondliku leppe saavutamiseks.

President Rüütel on mitmes oma avalikus esinemises juhtinud tähelepanu ühiskonnasisese dialoogi vajadusele. Ka on riigipea tõdenud, et Eesti elu puudutavate oluliste otsustuste tegemisele on liiga vähe kaasatud Eesti teadlasi, arvamusliidreid ning kodanikusektori organisatsioonide esindajaid.

Uue akadeemilise nõukogu koosseisus on presidendi kutsel akadeemikud Jüri Engelbrecht (Teaduste Akadeemia president), Ene Ergma (Teaduste Akadeemia asepresident, TÜ professor), Ülo Jaaksoo (TTÜ professor), Ain-Elmar Kaasik (TÜ emeriitprofessor), Endel Lippmaa (Teaduste Akadeemia astronoomia ja füüsika osakonna juhataja) ja Mihkel Veiderma (Teaduste Akadeemia peasekretär). Samuti kuuluvad nõukogu koosseisu rektorid: akadeemik Jaak Aaviksoo (Tartu Ülikool), professorid Henn Elmet (Eesti Põllumajandusülikool), Mati Heidmets (Tallinna Pedagoogikaülikool), Andres Keevallik (Tallinna Tehnikaülikool), Ando Keskküla (Eesti Kunstiülikool) ja Peep Lassmann (Eesti Muusikaakadeemia).

Lisaks on riigipea kutsunud akadeemilise nõukogu liikmeteks järgmised teadlased ja arvamusliidrid: dotsent Kaido Jaanson (Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete õppetooli hoidja), professor Jüri Kann (Tallinna Tehnikülikooli Keemiainstituudi direktor), kirjanik Jaan Kaplinski, dr. Kalev Katus (Eesti Kõrgkoolidevahelise Demouuringute Keskuse direktor), professor Kalle Merusk (Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan), professor Jaan-Mati Punning (TPÜ Ökoloogiainstituudi direktor), professor Eduard Raska (Õigusinstituut), professor Jüri Sepp (Tartu Ülikooli majandusteaduskonna dekaan), dr. Mati Sepp (Eesti Maaviljeluse Instituudi vanemteadur), dr. Urmas Sutrop (Eesti Keele Instituudi direktor), professor Hagi Šein (Concordia Ülikooli meediateaduskonna dekaan) ja professor Mikk Titma (Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond).

Akadeemilise nõukogu koosseisu nimetamisel rõhutas president Arnold Rüütel, et eesmärgiks ei ole alternatiivse kogu moodustamine Riigikogu, Vabariigi Valitsuse või ministeeriumide juures tegutsevatele komisjonidele ja nõukogudele. Selle asemel pakub nõukogu kaasamõtlemise ja -rääkimise võimalusi nendele meie tuntud kaasmaalastele, kes ei osale päevapoliitikas ning kelle arvamused ei ole ehk seetõttu leidnud vajalikku kõlapinda, kuid kes oma igapäevase tööga võtavad osa Eesti riigi palge ja maine kujundamisest.

Riigipea rõhutas, et Eesti ühiskonna ette on kerkinud probleeme, mille lahendamiseks on vaja laialdast kokkulepet kogu ühiskonna tasandil. "Seetõttu vajame lisaks parlamendi ja valitsuse tasandil tehtavale koostööle ka dialoogi nendega, kes tegelevad tipptasandil teadustööga, kujundavad otseselt meie noore haritlaskonna hoiakuid või esindavad oma organisatsioonide kaudu laiemat avalikkust," märkis president.

Vastavalt Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu töökorrale võib nõukogu moodustada erinevate eluvaldkondade temaatika tõhusamaks analüüsimiseks komisjone ja töögruppe, mida juhivad akadeemilise nõukogu liikmed.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 26. aprillil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee