In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President pöördus Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse asjus Riigikohtusse
04.10.2006


President Arnold Rüütel otsustas täna Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107 alusel pöörduda taotlusega Riigikohtusse, et tunnistada Riigikogus 27. septembril 2006 muutmata kujul vastu võetud “Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seadus”põhiseadusega vastuolus olevaks.

Taotluses tõi president Rüütel välja, et: ““Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse” § 7 lõike 3 tunnistas Riigikohtu üldkogu oma 28. oktoobri 2002 otsusega (RT III 2002, 28, 308) vastuolus olevaks põhiseaduse § 13 lõikega 2 ja §-ga 14 nende koostoimes ning kohustas seadusandjat viima sätte kooskõlla õigusselguse põhimõttega. Riigikohtu otsuses märgiti, et “Õigusselgusetusega on tegemist siis, kui ühtedele inimestele antakse lootus vara tagastamiseks või kompenseerimiseks ja teistele säilitatakse ebamäärane väljavaade võimaluse kohta erastada kasutatavat vara”.

Riigikohtu üldkogu 28. oktoobri 2002 otsuses toodud seisukoha alusel peab seadusandja õigusselgusetuse ületamiseks andma asjakohase õigusliku regulatsiooni ja kuni seda ei viida kooskõlla õigusselguse põhimõttega, ei saa otsustada ümberasunutele kuulunud vara tagastamist või kompenseerimist ega erastada vara.”

Samuti leidis riigipea, et Riigikogu ei ole vastuvõetud seaduses kehtestanud regulatsiooni tegutsemiseks omandireformi kohustatud subjektidele olukorras, kus “Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks. “Samuti ei saa tegutsemiseks selget õiguslikku regulatsiooni kohalikud omavalitsused, kellele “Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse” § 5 alusel on määratud pädevus teha omandireformi läbiviimisel vaid seaduses ja seaduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt ettenähtud toiminguid.

Omandireformi sisu “Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse” § 5 tähenduses ei piirdu vaid õigustatud subjektide hulka arvatud isikute avalduste läbivaatamisega ja otsuste vastuvõtmisega. Sellele järgnevad õigusvastaselt võõrandatud vara õigustatud subjektidele tagastamise, kompenseerimise või üürnikele erastamisega seotud toimingud eeldavad seadusandlikku regulatsiooni olemasolu.

Samas kuuluvad omandireformi reguleerivad seadused Eesti terviklikku õigussüsteemi, nende muudatused peavad arvestama õiguskorras toimunud muudatusi ning olema kooskõlas põhiseadusega. Antud seisukohale on asunud ka Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium oma 30. septembri 1998 otsuses (RT I 1998, 86/87, 1434).”


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 4. oktoobril 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee