In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President konkursi "Aasta Põllumees 2005" lõpuüritusel 11. oktoobril 2005 Rahvusraamatukogus
11.10.2005


Austatud taluperemehed ja -perenaised,
maaelu edendajad ja toetajad!

Ühiskonna tasakaal ja jätkusuutlikkus on mõeldamatu traditsioonilise perekonnata. Ka eestilikku maaelu ei kujuta me täna ette talumajapidamisteta, mis püsivad perekonna najal.

Kindlasti on peretalu üks ettevõtlusvorme, mille tõhusust iseloomustatakse universaalsete majandusterminitega, nagu tootlikkus või konkurentsivõime. Ent eesrindliku talu kirjeldamisel ei saa piirduda üksnes majanduslike märksõnadega. Siin tuleb rääkida ka keskkonnahoiust, mis käib kaasas nüüdisaegse tootmisega. Teisiti poleks aja nõuetele vastavat tervislikku toitu, säästvat majandamist ega puhast ja hooldatud loodust.

Kuid needki märksõnad ei hõlma veel peretalunduse kõiki väärtusi. Eelöeldule võib lisada ka eduka peretalu kõrge sotsiaalse kvaliteedi, sest vastab see ju enamasti tugeva perekonna ja harmoonilise kodu mudelile. Taluperes elavad sageli koos kolm või enamgi põlvkonda, igaüks täidab seal oma jõukohaseid ülesandeid ning saavutusedki on ühised. Niisugusest kodust saavad lapsed kaasa tööharjumuse, austuse looduse ja kaasinimeste vastu. Ei ole liialdus öelda, et Eestis on talupere ikka olnud rahvuslike ühisväärtuste ja elujõu hoidja.

Maaleht on läbi aastate väärtustanud taluelu ja -tootmist nii ettevõtlusvormi kui eluviisina. Tänavu keskendus ajaleht eriliselt just peretaludele, kes on turule toonud uusi ja innovaatilisi tooteid, rakendanud moodsat tehnoloogiat ja tootmismeetodit, kus pererahval on jätkunud tegutsemisjulgust ning neist on saanud oma piirkonna tunnustatud autoriteedid.

Usun, et paljud Maalehe lugejad tundsid nagu minagi sümpaatiat nende inimeste vastu, kelle jaoks pole elus ainumäärav aineline heaolu ning majandustegevust ei mõõdeta üksnes tootmise suuruse ja kasumlikkusega. Selle kõrval või asemel on nad väärtustanud elu maal ja kõigiti korras kodu, pidanud tootmise juures tähtsaks ka puhast looduskeskkonda ning loodusliku kultuurmaastiku hoidmist.

Tänan neid tublisid taluperesid! Aga tänan ka Maalehe tegijaid, et nad on rasketel aegadelgi osanud maaelanikesse lootust süstida ning leidnud üles põllumehed, kelle najal maaelu jätkuvalt edeneb. Aitäh samuti Põllumajandus-Kaubanduskojale, kes on aastaid toetanud Maalehe algatust tunnustada igal sügisel tublidest põllumeestest tublimaid.

Edaspidi muutub maaelus loodetavasti aina olulisemaks uus mõõde, mis väljendab jätkusuutliku arengu ideid ja mõjutab rahvastiku taasteprotsesse. Üha tugevnevad arusaamad tervislikest eluviisidest ja taastuvenergia kasutamisvõimalustest, üha enam leviv roheline mõtteviis on kaalukad arengutegurid. Nende kaudu mõjutab maaelu kogu inimkonna tulevikku. Seeläbi suureneb ka maapiirkondade arengupotentsiaal, tööhõive ja sissetulek - ühesõnaga heaolu.

Uus tasand elukvaliteedis on kättesaadavam seal, kus eelnimetatud arusaamu on siianigi au sees hoitud ning elukeskkonda kõigekülgselt arendatud. Ühiskondliku leppe protsessis aktiivselt osalev maaelu toimkond on välja toonud mõned esmapilgul ehk ettearvatavad, ent tasakaalustatud arengu seisukohalt rõhutamist väärivad seosed. Nimelt kinnitavad toimkonda kaasatud eksperdid, et edukalt toimivast maaelust ja sotsiaalselt turvalisest keskkonnast saab rääkida neis piirkondades, kus on arenev ettevõtlus, kool ja ühistegevus. Seal, kus põllumajandus kiratseb, puudub reeglina ka igasugune muu ettevõtlus.

Eelloetletud tingimustele lisavad eksperdid ka omavalitsuse võimekuse. Viimane määrab suuresti elukeskkonna kvaliteedi ja arengupotentsiaali, millest omakorda tuleneb valla tulubaas ja toimimisvõime. Selleta on aga raske teha vajalikke investeeringuid, tagamaks elanike heaolu. Eriti paslik on niisugust omavahelist sõltuvussuhet rõhutada omavalitsuste valimise künnisel.

Austust väärib iga töö, mille tulemuseks on inimeste rahulolu, parem elujärg ja eneseteostuse võimalused nii tegijaile endile kui ka lähikondsetele. Samuti on loomulik tunnustada inimesi, kes oma tööd teevad suure pühendumisega ning kes on täna siia saali palutud.

Soovin edu teie headele ettevõtmistele ja palju rõõmu teie peredesse!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee