In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud võttis kokku kolme aasta teemad
10.10.2005


President Arnold Rüütli juhtimisel kogunes täna Kadriorus Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud. Pärast istungil toimunud seisukohavõtte ja arutelu esines riigipea avaldusega, milles julgustas kõiki valijaid osalema käesolevatel kohaliku omavalitsuse valimistel.

Kuna sellel nädalal toimuvad valimised tähendavad ka ümarlaua jaoks ühe tööperioodi lõppu, arutati istungil viimase kolme aasta vältel kõneks olnud küsimuste senist edenemist ning lähiaastatel eesseisvaid probleeme. Arutelus leiti, et kohalike omavalitsuste tulubaas on tuntavalt paranenud ja omavalitsused seetõttu hakanud tugevnema, kuid kindlasti oleks vajalik selle protsessi edasine järjepidev areng. Samuti leiti, et riigipoolne suhtumine omavalitsustesse on muutunud paremaks ning on varasemast rohkem kantud partnerluse vaimust.

Mitmes sõnavõtus toodi esile positiivsed koostöökogemused nii omavalitsuste tasandil kui kohaliku maavanema ja omavalitsuste ühistegevuses, sealhulgas Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisel. Samas märgiti, et tulevikus on ühisprojektide jaoks omavahendeid vähe, mistõttu näiteks keskkonnainvesteeringute osas, aga ka muudes valdkondades, kujuneb kaasfinantseerimine seoses aastateks 2007-2013 koostatava uue Riikliku Arengukava meetmetega tõsiseks probleemiks.

Pooleliolevate protsessidena nimetati ära küsimus Riigikogu liikmete kuulumisest kohalikesse volikogudesse, samuti regionaalhaldusreform ja Harju maavanema ametissesaamine. Sõnavõttudes kõneldi ka kohaliku elu liigsest politiseeritusest, mis ei võimalda konstruktiivsete arutelude teket. Uue, ent väga aktuaalse probleemina kõneldi põlevkiviõli hinnatõusust, mis omakorda järsult suurendab omavalitsuste kulusid näiteks haridusasutuste ülalpidamisel.

Peeti oluliseks, et edaspidi saaks kohalike omavalitsuste liidud pöörata senisest rohkem tähelepanu koolitusele, rakenduslikele teadusuuringutele ning omavalitsuste tegevuse majanduslikule analüüsile. Mainiti ka muret, et maade munitsipaliseerimise kord võiks senisest rohkem lähtuda kohaliku elu edendamise vajadusest.

Ühiselt leiti, et Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud peaks tänuväärse mõttekojana tegevust kindlasti jätkama. Mitu sõnavõtjat avaldasid Vabaduse monumendist rääkides arvamust, et selle jaoks on parim asukoht Tallinnas, Lauluväljaku piirkonnas - kuna sama seisukohta on ümarlaua istungitel varemgi väljendatud. Ühtlasi aga peeti oluliseks, et selle kogu rahva jaoks olulise küsimuse osas peaks kujunema laiem toetuspind.

Ümarlaual osalenud regionaalminister Jaan Õunapuu tõi esile, et veel ühelgi aastal pole olnud sedavõrd palju ühinevaid omavalitsusi, kui käesolevatel valimistel - 241 omavalitsuse asemel saab peagi olema 227. Minister tutvustas lühidalt ka Vabariigi Valitsuse edasisi plaane Eesti regionaalse arengu soodustamisel ja sellealase seadusandluse täiendamisel.

Vabariigi President andis istungil osalenuile üle Heinrich Schneider'i uurimistööde äsjailmunud kogumiku ''Taasiseseisvunud Eesti riigi- ja õigusteooria probleeme''.

Istungil oli kõneaineks ka mure võimaliku vähese valimisaktiivsuse pärast ning rahva võõrandumine otsustajaist. Seepärast esines Vabariigi President initsiatiiviga kutsuda üles kõiki valijaid osalema käesolevatel kohaliku omavalitsuse valimistel, mille ümarlaud heaks kiitis.

President Rüütel sõnas, et põhiseaduse muudatusega kolmelt aastalt neljale pikenev omavalitsuste tööperiood lisab kohalikku ellu stabiilsust, ent samas muutub kaalukamaks valijatel lasuv vastutus. ''Eesti Vabariik tekkis omavalitsuslikul vundamendil ja ka taastati samal alusel. Eelkõige just kohalike omavalitsuste tugevusest sõltub ka tulevikus kogu Eesti riigi tugevus,'' toonitas riigipea.

''Kutsun üles kõiki valijaid üle saama pettumusest poliitika ja poliitikute suhtes ning sellega seonduvast käegalöömismeeleolust. Valimistel mitteosalemine ei ole kunagi lahendus, see soosiks vaid olemasolevate probleemide süvenemist ja kuhjumist. Olukorras, kus pole välistatud valimistest osavõtnute arvu vähenemine, peaks kõik poliitilised jõud tegema kõik endast oleneva, et suurendada inimeste valmisolekut valimistel oma kodanikukohust täita. Kindlasti tahan ise valima minna ja soovitan samamoodi talitada ka kõigil teistel valijatel,'' ütles president Rüütel.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 10. oktoobril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee