In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President jättis välja kuulutamata Riigikogu töökorra seaduse muudatuse
30.05.2005


Vabariigi President kirjutas täna Kadriorus alla otsusele jätta Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107 alusel välja kuulutamata 12. mail 2005 Riigikogus vastu võetud "Riigikogu töökorra seaduse muutmise seadus".

Oma otsust tehes rõhutas president Rüütel, et seadusega uuesti kehtestatud võimalus samaaegselt kuuluda nii Riigikogusse kui kohaliku omavalitsuse volikogusse on vastuolus võimude lahususe ja tasakaalustatuse printsiibiga. "Kuigi aeg-ajalt napib Eestis poliitilistel jõududel aktiivseid meeskonnaliikmeid, ei saa edasiviivaks ega korrektseks lahenduseks pidada olemasolevatele tegijatele aina uute kohustuste lisandumist. Euroopalik põhimõte, et riigivõim peab teostuma rahvale võimalikult lähedal, on Eestis tasakaalustatud arengu seisukohalt eriti aktuaalne. Seadusloomes peaks suutma vältida huvide konfliktolukordi, mis võivad tekkida kuulumisel nii Riigikogusse kui kohalikku volikogusse," sõnas Vabariigi President.

President Rüütel märkis ka, et teab oma kogemustest, kuivõrd suurt pühendumist nõuab töö Riigikogu või kohaliku volikogu liikmena. "Eestimaa elu saab kõige paremini edeneda siis, kui oluliste otsuste tegijad nii kohalikul kui riigi tasandil saavad oma tööd teha täie süvenemisega. Püüded tegutseda poliitiliselt aktiivselt mõlemal tasandil jäävad kahe tooli peal istumiseks ja sellisel moel tehtud töö liigselt killustatuks. Mõistan poliitikute soovi oma võimeid igakülgselt rakendada, kuid selline hõivatus võib viia kergelt valijate-poolse põhjendatud rahulolematuseni," ütles riigipea.

Vabariigi President märkis oma otsuses, et peab vajalikuks 12. mail vastu võetud seadust Riigikogus uuesti arutada ja otsustada ning viia see kooskõlla Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Alljärgnevalt on toodud väljavõteVabariigi Presidendi otsusest:

"Vastuvõetud seaduse §-ga 1 muudetakse "Riigikogu töökorra seaduse" 2005. aasta 17. oktoobril, so pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimisi jõustuvat § 6 lõike 2 redaktsiooni, jättes sealt välja teise lause, mis oleks peatanud Riigikogu liikme valimisel valla- või linnavolikogu liikmeks tema volitused valla- või linnavolikogu liikmena. Samuti tunnistatakse kehtetuks "Riigikogu töökorra seaduse" 2005. aasta 17. oktoobril jõustuv § 7 lõike 2 punkt 3, mille kohaselt Riigikogu liige ei või oma volituste ajal olla valla- või linnavolikogu liige. Nimetatud sätete muutmisega taaskehtestatakse olukord, kus Riigikogu liige võib samaaegselt omada ka kohaliku omavalitsuse volikogu liikme volitusi.

Eesti Vabariigi põhiseaduse §-st 154 ja Euroopa kohaliku omavalitsuse hartast (RT II 1994, 26, 95) tulenev omavalitsuse autonoomia põhimõte lähtub avaliku võimu detsentraliseerimise ning riigivõimu piiramise ja tasakaalustamise huvidest. Kohaliku omavalitsuse iseotsustusõigus eeldab, et volikogu tegevus kohaliku elu küsimuste otsustamisel peab lähtuma eelkõige kohalikest oludest ja vajadustest, et kohaliku omavalitsuse volikogu liikmed saavad otsuseid langetada sõltumatult riigi keskvõimust ning seada esikohale kohalikud huvid. Samale seisukohale jõudis ka Riigikohus oma 19. aprilli 2005 otsuses nr 3-4-1-1-05 (RT III 2005, 13, 128), mille punktis 35 rõhutatakse, et - "kohalike huvide realiseerimine kohalikul tasemel, vajadusel ka vastuolus keskvõimu huvidega, on omavalitsuse autonoomia olemuslik sisu".

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 154 lõike 2 alusel võib riik panna kohalikule omavalitsusele riiklikke kohustusi, mis oma sisult on täidesaatva riigivõimu ülesanded. Kohaliku omavalitsuse volikogusse kuuluv Riigikogu liige asub antud ülesannete täitmisega seotud küsimuste otsustamise või korraldamisega teostama täidesaatvat riigivõimu, mis on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse §-s 4 sätestatud võimude lahususe ja tasakaalu põhimõttega. Nimetatud põhimõtte üheks eesmärgiks on vältida võimu liigset kontsentreerumist nii organisatsioonilises, funktsionaalses kui ka personaalses aspektis.

Samuti ei võimalda ühe isiku poolt erinevate võimufunktsioonide samaaegne täitmine Eesti Vabariigi põhiseaduse §-s 63 sätestatud ametite ühildamatuse põhimõttest kinnipidamist, mille üheks eesmärgiks on tagada Riigikogu liikmele võimalus keskenduda Riigikogu liikme ülesannete täitmisele."

Vabariigi Presidendi otsuse teksti leiate koduleheküljelt aadressil www.president.ee.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 30. mail 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee