In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President ühiskondliku leppe foorumi aastakoosolekul 18. märtsil 2005
18.03.2005


Austatud ühiskondliku leppe osapoolte esindajad,
head külalised!

Veidi vähem kui aasta tagasi kiitsid ühiskondliku leppe osapooled heaks oma foorumi statuudi. Algas töö esimeses ühiskondlikus leppes püstitatud eesmärkide saavutamiseks kindlate institutsionaalsete raamide ja reeglistiku alusel. Täna peab foorum esimest aastakoosolekut.

Arvan, et ajal, mil Eesti poliitikamaastikku on taas tabanud pöörised, pole ülearune meenutada ühiskondliku leppe sünnilugu. See aitab paremini mõista, miks ühiskonna aktiivsete liikmete vabal tahtel sündinud ühiskondliku leppe protsess on osutunud elujõuliseks ja laiendab järjest oma tegevust. Seda kõike vaatamata mõne juhtpoliitiku ja teatud osa meedia umbusule.

2001. aasta presidendivalimised langesid aega, kui taasiseseisvunud Eesti riigi esmased ülesanded olid teostumas. Riik seisis kindlal seadusandlikul ja makromajanduslikul alusel, ühinemine transatlantiliste ja Euroopa struktuuridega oli edukalt jõudmas lõpusirgele. Viimane aeg oli keskendada tähelepanu ja hoolitsus Eesti inimestele. See aga tähendas arengu tasakaalustamist, elukeskkonna turvalisuse ja inimeste elukvaliteedi senisest suuremat väärtustamist.

Seda kõike rõhutasin ma presidendivalimiste eel. Oma elukogemuse põhjal võisin olla kindel, et varem või hiljem jõuab Eesti osalusdemokraatia põhimõtete juurde. Üksnes demokraatia kõrgemad vormid suudavad maandada kriise, mis paratamatult tekivad üleminekuperioodidel, ilmnegu need siis majanduses, poliitikas või ühiskondlikus moraalis.

2003. aasta veebruaris kutsusin ühiskonna erinevaid osapooli alla kirjutama memorandumile, mis oli ennekõike hea tahte väljendus kogu ühiskonda hõlmavate laiapõhjaliste lepete vajaduse suhtes. Üleskutse leidis positiivset vastukaja ja 39 osapoolt allkirjastasid memorandumi, mis käivitas Eestis ühiskondliku leppe protsessi.

See näitas, et enne 2003. aasta Riigikogu valimisi leidsid Eesti akadeemilised ringkonnad, tööandjate ja töötajate esindusorganisatsioonid, poliitilised erakonnad ja kodanikeühendused üksmeele. Ühtlasi andis see tunnistust, et riigi ja ühiskonna arengus on eesmärke, mida pole võimalik saavutada ilma laiapõhjaliste kokkulepeteta. Nende eesmärkide saavutamine vajab järjepidevat poliitikat, milles ei tohi teha kannapöördeid valitsuste vahetumise ega Riigikogu koosseisude ümbervalimisega.

2003. aasta 20. oktoobril kirjutati alla esimesele Eesti ühiskondlikule leppele. Tänaseks on sellega ühinenute arv kasvanud juba 56-le.

Lepe keskendus just neile valdkondadele, mille areng nõuab pikaajalist poliitilist stabiilsust ja tasakaalustatust. Need on laste ja perede heaolu, võimetekohase hariduse tagamine igale lapsele ja noorele ning majanduse tasakaalustatud areng. Ühtlasi kinnitati vajadust sõlmida lähemas tulevikus kokkulepped ka rahva tervise parandamiseks ning maaelu arengule uue hoo andmiseks.

Oluline on rõhutada, et lapsed ja pered, haridus ja tervishoid, aga loomulikult ka majandus on olnud eelisvaldkondadeks kõikide erakondade programmides taastatud Eesti Vabariigis. Ometi on meil veel palju teha, vaatamata läbiviidud reformide rohkusele.

Paljude rahvaste ja ka eestlaste hulgas on tuntud vanasõna: üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Üleminekuperiood okupeeritud riigi staatusest hästi toimiva iseseisva riigini vajas kiireid otsustusi. Nii mõnigi kord oleks viivitus tähendanud ajaloo poolt antud võimaluse käest laskmist. Tänaseks oleme aga jõudnud aega, mil otsuste tegemisele peab eelnema põhjalik arupidamine ja analüüs. Seda mitte ainult valitsuse ja Riigikogu, vaid kogu ühiskonna tasandil.

Just inimese heaolu ja turvatunnet puudutavad otsused vajavad süvenemist ja põhjendatust, kõigi asjast huvitatud osapoolte vahelist põhjalikku kaalumist. Seejärel aga, kui otsus on juba sündinud, tuleb see ka kiiresti ellu viia.

Austatud foorum! Ajal, mil Eesti otsib oma uut identiteeti ja tagatisi jätkusuutlikkusele, on ühiskondliku leppe protsess asendamatu. See pakub võimalust osalusdemokraatiaks ja ühiskonda edasi viivateks aruteludeks. Siin võib leida ka alternatiivi ajas ja ruumis piiratud koalitsioonidele ning nende tegevust põhistavatele ajutistele kokkulepetele. Foorumi näol on tegemist institutsionaalse raamiga erakonnaüleste strateegiate väljatöötamiseks. Foorum, mis on poliitiliselt sõltumatu, toimib kogu eesti rahva ja riigi huvides.

Tänades teid kõiki missioonikindluse eest, soovin teile edukat uut tegevusaastat ühiskondliku leppe protsessis!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee