In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja seaduse
08.12.2004


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsusele kuulutada välja Riigikogus 20. juulil vastu võetud ''Elamuseaduse ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 121 muutmise seadus'', mille põhiseadusega vastavuse kontrollimiseks oli Vabariigi President põhiseaduse § 107 alusel esitanud taotluse Riigikohtule.

Vastava taotluse esitamisel leidis Vabariigi President, et seaduse muudatusega ette nähtud vähem kui kahekuuline periood 1. septembrini 2004 oli liiga lühike aeg selleks, et normiadressaadid - nii kohalikud omavalitsused kui tagastatud elamute omanikud ja üürilepingu alusel eluruume kasutavad üürnikud - saaks oma tegevuse uutes oludes ümber korraldada.

Presidendi taotluses on viidatud, et seadusega loodud kitsendused omandile on kehtivas õiguses käesoleval ajal ebaproportsionaalne meede ning sellega on eluruumide omanikud seatud ebavõrdsesse olukorda. Samas aga juhtis riigipea tähelepanu sellele, et seaduse vastuvõtmisel ei ole selle võimalikud mõjud leidnud igakülgset hindamist ning et seaduse rakendumisel ei taga kehtiv sotsiaalhoolekande süsteem täiel määral õigust eluasemele, mille tagamist käsitleb põhiseaduse § 14.

Riigikohus ei tuvastanud oma otsuses, et põhiseadusega oleks vastuolus Elamuseaduse selle sätte kehtetuks tunnistamine, mis andis kohaliku omavalitsuse volikogudele võimaluse kehtestada üüri piirmäärad tagastatud eluruumide suhtes. Otsuse kohaselt on tagastatud elamute üürnikele jäetud piisav aeg toimingute tegemiseks, mis on vajalikud elu ümberkorraldamiseks muutunud oludes.

Käsitledes üürniku ja üürileandja vahelisi õiguslikke suhteid, pidas Riigikohus kehtivas õiguses loodud kaitsemeetmeid üüri kohese ja ülemäärase tõstmise vastu piisavateks.

Oma otsuses selgitas Riigikohus, et seadus jõustub üldises korras, s.t. kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, mitte aga 1. septembril 2004 (nagu see on sätestatud Riigikogus vastu võetud seaduses).

Vabariigi President ütles täna, et Riigikohtu otsus annab erimeelsustele Elamuseaduse rakendamise ühes õiguslikus küsimuses argumenteeritud vastuse. "Lahenduste leidmine omandireformi läbiviimise käigus kogunenud tõsistele probleemidele eeldab eelseisvatel aastatel riigilt ja kohalikelt omavalitsustelt head tahet ja tõsist koostööd. Vastutuse kodanike põhiõiguste ja vabaduste tagamisel paneb põhiseadus võrdselt nii seadusandlikule, täidesaatvale ja kohtuvõimule kui kohalikule omavalitsusele," lisas riigipea.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 8. detsembril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee