In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Eesti-Prantsuse ühisseminari ''Kohaliku omavalitsuse võimalused Euroopa Liidus'' avamisel 28. septembril 2004
28.09.2004


Austatud külalised Prantsusmaalt!
Teie ekstsellents!
Lugupeetavad Riigikogu liikmed, ministrid, kohaliku omavalitsuse esindajad ja teadlased!
Daamid ja härrad!

Tänane ühisseminar on jätk kohtumistele, millega tegime algust juba eelmise aasta kevadel Kadriorus. Siis oli Eesti kohaliku omavalitsuse esindajatel võimalus arutada Prantsusmaa Rahvusassamblee liikmete poolt juhitud esindusliku delegatsiooniga kohaliku omavalitsuse arengu sõlmprobleeme ja tulevase koostöö võimalusi.

Täna võime tõdeda, et lähtepositsioonid ühiste arutelude jätkamiseks on oluliselt avardunud ja ka lähenenud. Kannab ju ka Eesti alates käesoleva aasta maist Euroopa Liidu liikmena ühist vastutust Euroopa väärtuste kindlustamise ja demokraatliku elukorralduse eest.

Euroopa Liidu laienemine on suur väljakutse. See hõlmab endas püüet saavutada tasakaal ühenduse ja tema liikmesriikide ning erinevate regioonide huvide vahel. See tähendab ka vanade ja uute liikmesriikide koostööd ning Euroopa Liidu tulevikustrateegia kujundamist. Kuidas kõike seda parimal viisil saavutada, oli arutusel käesoleva aasta mais Pariisis toimunud esinduslikul rahvusvahelisel konverentsil. Samateemaliste arutelude jätkumine ühiste seisukohtade kujundamiseks teenib kõigi Euroopa riikide ja rahvaste huve.

Ühiskonna demokraatliku elukorralduse kindlustamisel kuulub keskne koht kohalikule omavalitsusele. Hästi toimiv ja kodanikukeskne kohalik omavalitsus on demokraatliku ühiskonna üks olulisi mõõdupuid. On ju kohalik omavalitsus reaalse rahvavõimu läte ja vahetu alus.

Tuleviku Euroopat on määratletud ka kui regioonide ja kohalike omavalitsuste Euroopat. See tähendab, et kohaliku elu küsimuste lahendamisel kasvab oluliselt omavalitsuse osatähtsus ning riigi ja kohaliku omavalitsuse suhete tasakaalu määravad Euroopa kohaliku omavalitsuse harta põhimõtted.

Aegade jooksul kujunenud omavalitsuslik elukorraldus kannab endas ajaloolisi traditsioone ja väärtusi. Samas peab kohalik omavalitsus olema avatud muutustele ja võimeline endasse integreerima ka teiste riikide väärtuslikku kogemust. Eesti kohaliku omavalitsuse tulevikku suunatud arengumudeli sisustamisel ongi oluliseks allikaks Euroopa Liidu riikides järjepidevalt kestnud omavalitsusliku elukorralduse traditsioonid ja kogemused.

Tänase seminari teemad keskenduvad neljale põhiprobleemile. Nendest esimene on riigi ja kohaliku omavalitsuse suhete tasakaalustatud korraldus. Ühiskonna kui terviksüsteemi tasakaal ja tugevus sõltub tema üksikute osade tugevusest. Seega on kohaliku omavalitsuse areng riikluse tugevdamise ja haldussuutlikkuse tagamise vältimatuid eeldusi, kindlustamaks kodanike elukorralduslike vajaduste rahuldamine dünaamiliselt arenevas ühiskonnas. Olen kindel, et meil on palju õppida Prantsusmaa kogemustest ühiskonnakorralduse detsentraliseerimisel viimase paarikümne aasta jooksul.

Teine probleemide ring on seotud omavalitsusüksuste koostöö arendamisega. Ilmselt vajab lähitulevikus uusi vormi koostöö nii naaber-omavalitsuste vahel kui ka maakondlikul ja üleriigilisel tasandil, pidades silmas arenguvajadusi ja samuti võimalusi. Kasutamata reserve on omavalitsuste koostööks äriühingutega. Uusi väljakutseid pakub ka piiriülene ning kogu Euroopa Liitu hõlmav omavalitsuste koostöö.

Kolmas probleemide ring puudutab kohaliku omavalitsuse arenguvõimaluste ja -vajaduste uurimist ning rakenduslike lahenduste väljatöötamist. Tulevikku suunatud arengumudel peab tuginema korrastatud teoreetilisele alusele, et selles oleks asjatundlikult ühendatud kohaliku omavalitsuse ajalooline traditsioon, omavalitsuslikku elukorraldust määrav kogukondlik identiteet ning kodanikuühiskonna uued võimalused Euroopa Liidus. Kuna seminaril käsitlevad neid teemasid nii Prantsusmaa kui Eesti kohaliku omavalitsuse uurijad, on loota koostöö jätkumist ka uurimuslikus valdkonnas.

Neljas probleem seondub Euroopa Liidu struktuurifondide võimaluste kasutamisega. Keskse probleemina näen siin vajadust koordineerida erinevate ametkondade tegevust ning kasutamata võimalusi, kaasates kohalikud omavalitsused üleriigiliste arengukavade väljatöötamisse ja elluviimisse. On heameel tõdeda, et ka selles valdkonnas on meie külalised valmis tänasel seminaril oma kogemusi jagama.

Olen kindel, et tänase seminari arutelud toovad esile huvipakkuvaid ja edasiarendamist väärivaid lahendusi kõigis kavasolevates probleemides. Nende elluviimist on Vabariigi Presidendi juures tegutsev kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud valmis ka edaspidi toetama.

Tänan meie külalisi Prantsusmaalt, kes on valmis oma kogemustele tuginedes arutama Eesti omavalitsusliku arengu suundumusi. Loodan, et niisugune koostöö jätkub ja laieneb. Tahan tänada ka Prantsusmaa Suursaatkonda Eestis, kelle toel ja vahetul osavõtul tänane seminar toimub.
Edukat seminari ja tulemuslikke arutelusid teile kõigile!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee