In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kõneles globaliseerumisalasel foorumil New Yorgis
20.09.2004


President Rüütel esines täna sõnavõtuga New Yorgis ÜRO peahoones Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni Ülemaailmse globaliseerumise sotsiaalse dimensiooni komisjoni raporti "Õiglane globaliseerumine: võimaluste loomine kõigile" üle peetaval jätkudiskussioonil, mille korraldasid Soome ja Tansaania.

Eesti riigipea hinnangul on globaliseerumisel tervikuna vaadeldes positiivseid aspekte rohkem kui negatiivseid, kuid selle protsessi areng pole olnud ühtlane. Samuti on globaliseerumine Vabariigi Presidendi arvates kaasa toonud uusi sotsiaalseid ja keskkonnaprobleeme, mistõttu saab üha olulisemaks märksõnaks säästev areng.

"Globaliseerumine peab realiseeruma, arvestades nõrgemate, vähem arenenud ühiskondade probleeme. Ainult sellisel juhul võidavad sellest kõik, seega miljardid inimesed. Eesti on oma kogemuste põhjal aidanud ülemineku- ja arengumaid (eelkõige Ida-Euroopa ja Balkani riike) nende ettevalmistumisel Maailma Kaubandusorganisatsiooniga liitumiseks," kõneles president Rüütel.

Vabariigi President tõstis ka esile vajadust parandada üksikisikute võimalusi juurdepääsuks informatsioonile ja infokanalitele. "Globaliseerumise poolt loodud hüvede kättesaadavaks muutmisel maailma vähemarenenud piirkondade elanikele on oluline see, milline on indiviidide ligipääs pidevalt areneva infoühiskonna võimalustele. Globaliseerumisest tuleneva kasu ühtlasema jaotumise eeldus on riikidevaheliste suhete iseloomu muutumine - eelkõige iga riigi piiriga lõppeva egoistliku omakasupüüdlikkuse asendumine globaalset ühtekuuluvust esiplaanile seadva tasakaalustatud lahenduste otsimise vaimuga. Selline ühtlasem jaotus looks võimalused miljardite inimeste heaolu paranemiseks ja samas tugevdaks ka stabiilsust ning rahu maailmas," sõnas president Rüütel.

Senisest paremini ära kasutama globaliseerumisega kaasnevaid võimalusi kutsus diskussioonil üles ka ÜRO peasekretär Kofi Annan. Prantsusmaa president Jacques Chirac toonitas vajadust edendada sotsiaalset dialoogi ülemaailmsel tasandil, et globaliseerumine oleks eetilisem ja õiglasem. Diskussiooni raames võtsid teiste hulgas sõna veel Soome, Tansaania, Brasiilia, Peruu, Alžeeria ja Tšiili president, samuti Euroopa Liidu eesistujariigi Hollandi suursaadik.

Eesti seisukohalt aitaks senisest efektiivsem ja läbipaistvam multilateraalne süsteem paremini kuuldavaks teha kõikide riikide hääled. Oluline on rahvusvaheliste organisatsioonide töökorralduse selgemaks ja avatumaks muutmine, mis võimaldaks kõigil liikmetel võrdsemat osalust ja sõnaõigust otsuste tegemisel ja rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimisel. Samuti on väga tähtis jätkata tööd majanduse edasiseks liberaliseerimiseks ja ebaõiglaste kaubandusbarjääride kaotamiseks, mis on üheks eelduseks maailmamajanduse arengu positiivsete aspektide kandumiseks arengumaadesse.

Lähtudes 15. jaanuaril 2003 Riigikogu poolt heaks kiidetud "Eesti arengukoostöö põhimõtetest", jagab Eesti seisukohta, et oma arengu eest lasub põhivastutus igal riigil endal. Eesti rahaline panus rahvusvahelisse arengukoostöösse on praegu 0,02% SKP-st.

Ülemaailmne globaliseerumise sotsiaalse dimensiooni komisjon (World Commission on the Social Dimensions of Globalization) loodi 2002. aastal Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO, International Labour Organization) raames. Komisjoni tööd juhtisid Soome president Tarja Halonen ning Tansaania president Benjamin Mkapa. Komisjoni raport "Õiglane globaliseerumine: võimaluste loomine kõigile" ("A Fair Globalization: Creating Opportunities for all"), mida esitleti 24. veebruaril 2004, on ILO hinnangul esimene katse süsteemselt ja kõikehõlmavalt läheneda globaliseerumise sotsiaalsetele aspektidele.

Raporti järelduste kohaselt on avalik diskussioon ja rahvusvahelised läbirääkimised globaliseerumise üle ummikus ning rahvusvahelise arenguabi kohustused suures osas täitmata. Aruande koostajad on siiski seisukohal, et globaliseerumise hüvesid saab riikide vahel ja nende sees paremini jaotada ning et maailma avalikkuse mõju globaliseerumise kursile peab suurenema. Väärtustades inimõiguste ja -väärikuse austamisele toetuvat tugevat sotsiaalset mõõdet, on raportis välja pakutud ettepanekud globaalse tasandi reformideks ning sõnastatud nende õnnestumiseks vajalikud väärtushinnangud.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 20. septembril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee