In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President ühiskondliku leppe III foorumil 20. novembril 2003 Tallinnas
20.11.2003


Austatud ühiskondliku leppe foorumi liikmed ja külalised!


Ühiskondliku leppe memorandum sündis hea tahte avaldusena käesoleva aasta 20. veebruaril. Sellega kinnitasid 39 organisatsiooni ja ühenduse esindajad oma valmisolekut sõlmida Eesti esimene ühiskondlik lepe. Allakirjutanud nägid vajadust leppida kokku nendes ühiskonna sõlmküsimustes, mis tagavad meie rahva jätkusuutlikkuse ning aitavad kindlustada stabiilse ja tasakaalustatud arengu. Ühiskondliku leppe vajalikkust kinnitas ka aprillis ametisse astunud valitsuse koalitsioonileping.

Järgnenud kuude vältel analüüsisid teadlaste ja ekspertide grupid memorandumis esitatud valdkondi, selgitati ühised seisukohad ja eesmärgiseaded. Ekspertideks olid ka paljude vabaühenduste esindajad, kes rikastasid protsessi oma kogemusega. Siinkohal tahaksin avaldada tänu kõigile, kes oma töö kõrvalt ja puhkuse arvelt osalesid tõsist süvenemist nõudvas mõttetegevuses.

Töö tulemusena valmisid ühiskondliku leppe lähtealused ning leppe esimene redaktsioon. Selle ümber kujunes elav arutelu, mille käigus tehti leppe projekti hulgaliselt täiendusi. Ühiskondliku leppe sihtasutuse töötajad käisid koos ekspertidega pea kõikides Eesti maakondades leppe eesmärke ja põhimõtteid tutvustamas.

20. oktoobril allkirjastasid 38 osapoolt Eesti esimese ühiskondliku leppe. Suur töö kandis lühikese ajaga nõnda head vilja küllap sellepärast, et leppes sõnastatud põhimõtted vastavad rahva enamuse arusaamadele ja ootustele Eesti arengu suhtes.

Demograafiline kriis ning lastega perede olukord on olnud oluliseks teemaks pea kõikide taasiseseisvas Eestis toimunud valimiste eel ja järel. Ent pikemaajaline, laial ühiskondlikul kokkuleppel põhinev arengustrateegia on puudunud. Seetõttu on ka teostamata paljud erakondade ja valitsuskoalitsioonide arengukavad. Iga uus valitsus on asunud koostama oma rahvastikustrateegiat ja perekontseptsiooni, ehkki tulemused nendes valdkondades eeldavad mitme järjestikuse valitsuse samasuunalist tööd, stabiilset poliitilist keskkonda ning avalikkuse toetust.

Kuigi madal sündimus on Eesti avalikkuse tähelepanu keskmes olnud juba aastaid, šokeeris meid hiljuti siiski teave selle kohta, et ÜRO ekspertuuringute kohaselt on eestlased maailmas kõige kiiremini hääbuv rahvas. Meil tuleb oma jätkusuutlikkuse tagamiseks üheskoos ja kiirelt tegutseda - edasilükkamiseks pole meile minu arvates aega enam antud. Kui hääbume rahvana, ei ole Eesti riigil tõsist põhjust teha jõupingutusi majanduse arendamiseks või loota eesti kultuuri kestmisele. Meie tuleviku esmaseks tagatiseks on meie rahva püsimine ja areng.

Just sellepärast hindan ma kõrgelt teie valmisolekut kaasa aidata sellise keskkonna loomisele, mis võimaldab demograafilist kriisi pehmendada ning seejärel ehk ka koguni ületada. Võtmeks on siin lastega pere toimetulek ning hea käekäik. Väikese rahva jaoks on samuti ülioluline teha kaasaja nõuetele ja iga lapse võimetele vastav haridus kättesaadavaks kõigile.

Loomulikult tuleb jätkuvalt otsida ka majanduse arengu kiirendamise võimalusi. Kui me soovime, et järeltulevad põlved elaksid heaoluühiskonnas, siis peame täna suutma teha rohkem ja paremini tööd kui need rahvad, kellele saatus on andnud juba pika aja jooksul võimaluse areneda vabalt ja oma eesmärke silmas pidades.

Et ühiste jõupingutuste tulemusena sündivast heaolust ka kõik ühiskonnaliikmed osa saavad, selles võime olla kindlad siis, kui otsustamisel arvestatakse nende ootustega. Kõik inimesed ei ole aktiivsed ja kõigil ei ole tahtmist ühiskonna asjades kaasa lüüa. Ent neil, kes tahavad osaleda, peab selleks ka võimalus olema. Kindlasti soovivad selles vastavalt oma võimalustele ja huvidele osaleda ühiskondlikule leppele alla kirjutanud vabaühendused, õppe- ja teadusasutused ning erakonnad. Ent tahaksin teid kutsuda ka ühiskondliku leppe kandepinda laiendama. Samuti hoolt kandma selle eest, et sõnum teie tegevusest jõuaks hästi mõistetavana kõigini, kes seda ootavad.

Loodan väga, et ühiskondliku leppe foorumil kujunevad head töösuhted Riigikogu ja Vabariigi Valitsusega. Leppele allakirjutanud erakonnad on heaks sillapeaks selliste suhete loomisel.

Lugupeetud foorumist osavõtjad,

ühiskondliku leppe protsess on käivitunud. Seda teadmises, et mitte ainult riigi poliitilisel juhtkonnal, vaid meil kõigil lasub vastutus tulevaste põlvede ees. Suur aitäh, et olete võtnud suure osa sellest vastutusest enda kanda ning olete valmis taas kord tõestama nii iseendale kui teistele, et ühtsuses peitub jõud.
Soovin teile meeldivat koostööd nende eesmärkide nimel!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee