In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Eesti, Läti ja Leedu presidentide ühisavaldus Riias, 6. oktoobril 2003
06.10.2003


Meie, Eesti, Läti ja Leedu presidendid, tervitame Läänemere Arengufoorumi soovi kujundada avaliku ja erasektori partnerluses Läänemere piirkonnast Euroopa majandusarengu dünaamiline eestvedaja.

Eesti, Läti ja Leedu saamine Euroopa Liidu liikmeks toob kaasa tööjõu, kapitali, kaupade ja teenuste vaba liikumise Balti riikides ning aitab kaasa majanduskasvule Läänemere piirkonnas.

Kaasaegsete TEN (Trans-European Networks) süsteemi infrastruktuuriprojektide realiseerimine Läänemere piirkonnas võimaldab meil anda olulise panuse Euroopa Liidu transpordisüsteemi integreeritud kaasaegse ja konkurentsivõimelise transpordisüsteemi väljaarendamiseks ning Läänemere piirkonna elektrivõrkude ühendamiseks Euroopa ühtse elektrituruga.

Me kutsume piirkonna ja Euroopa Liidu riikide valitsusi ning äriringkondi üles eraldama rahalisi vahendeid ja tegema investeeringuid hõlbustamaks Läänemere piirkonnas teostatavate TEN energeetika- ja transpordiprojektide kaudu meie piirkonna edasist edukat integreerumist Euroopa ühtsesse majandusruumi.

Meie, Läänemere-äärsete riikide presidendid, rõhutame seoses transpordi ja energeetika arendamisega vajadust pöörata erilist tähelepanu merekeskkonna ohutusele ja keskkonnakaitsele, et minimiseerida Läänemere piirkonna naftasaadustega, kemikaalidega ja teiste ohtlike ainetega reostamise võimalikud riskid.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee