In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi kõne ÜRO Peaassamblee AIDS-i teemalisel eriistungil New Yorgis, 22. septembril
22.09.2003


Austatud eesistuja,
Ekstsellentsid,
Daamid ja härrad!

Kaks aastat tagasi Peaassamblee 26. eriistungjärgu poolt vastu võetud otsus arutada igal aastal kohustuste deklaratsiooni täitmist kajastab HIV ja AIDSi teema erilist tähtsust tänapäeva maailmas. Samuti näitab see vajadust üheskoos reageerida olukorra pidevale muutumisele, mida analüüsis ka peasekretäri eduaruanne. Me võime täna nentida, et tööd on tehtud palju ning võime rääkida teatud edusammudest HIV ja AIDS-i vastu võitlemisel. Teisalt on paljudes maailma piirkondades nakatunute ja ohvrite arv nii suur, et sõna "progress" on HIV ja AIDS-i olukorrast tervikuna rääkides siiski raske kasutada.

Nii ÜRO kõnetoolist kui muudes rahvusvahelistes organisatsioonides on toonitatud vajadust tõsta HIV ja AIDS-i teema poliitilist tähtsust ja arendada välja agressiivne strateegia sellega võitlemiseks.

Võin kinnitada, et Eestis on Peaassamblee eriistungjärgule järgnenud perioodi jooksul selgelt kasvanud avalikkuse teadlikkus olukorra tõsidusest nii riigis, meie regioonis kui maailmas tervikuna.

Inimesed mõistavad maailmas üha enam, et see ei ole ainult nakatunute ja nende lähedaste, samuti mitte üksikute riikide probleem. See on probleem, millega peame tegelema kõik ühiselt ja globaalselt.

HIV ja AIDS-i vastases võitluses on kõikehõlmavate rahvuslike strateegiate kujundamisel haiguse ennetamine, ravi, hooldus ja toetus omavahel seotud tegevused. Eriline roll on seejuures just ennetustegevusel.

Lugupeetud eesistuja,
HIV ja AIDS-i levik on ka Eesti ühiskonna jaoks tõsine probleem. Eesti omapäraks on kontsentreeritud epideemia ning 15-24-aastaste nakatunute 70%-line osakaal. Epideemia esimene laine vallandus süstivatelt narkomaanidelt, kuid oleme arvestanud, et haigus on riskigrupist välja kandumas seksuaalsel teel. Seetõttu on meie eriline tähelepanu pööratud tööle noortega ja ennetuskampaaniatele. Seksuaalkasvatuse ja terviseõpetuse aktualiseerimise läbi on meil võimalik edastada mitmekülgset teavet HIV-nakatumuse tõsidusest ja pöördumatutest tagajärgedest.

HIV ja AIDS-i leviku tõkestamisega oleme Eestis tegelenud juba ligi 15 aastat. Käimas on HIV ja AIDS-i ennetamise kolmas riiklik programm aastateks 2002-2006. Riigisektori kõrval tuleb ennetustegevusse kaasata järjest enam ka mittetulunduslikku ja erasektorit, samuti kohalikke omavalitsusi. Eraldi tahaksin rõhutada koolide ning noorteorganisatsioonide rolli. Oluline on samuti ennetustöö kinnipidamisasutustes. Eestis ollakse teadlikumad vajadusest eraldada arvestatavamaid ressursse HIV ja AIDS-i vastu võitlemise programmide elluviimiseks.

Eestis on välja kujunenud kogu riiki hõlmav koostöövõrgustik erinevate tasandite spetsialistide vahel, samas seisab veel ees palju tööd selleks, et tekiks kogu ühiskonda läbiv hoiak nakatumise vältimiseks.

Üheks peamiseks ohurühmaks Eestis on narkomaanid. Seepärast tahaksin rõhutada, et võitlus HIV ja AIDS-i vastu peab käima käsikäes narkomaania leviku tõkestamisega. Siin on vajalikud veelgi jõulisemad rahvusvahelised aktsioonid, eriti narkokaubanduse ning inimkaubitsemise vastu.

Oleme väga tänulikud selle suure abi eest, mis avanes meile Ülemaailmse AIDS-i, tuberkuloosi ja malaaria vastu võitlemise fondi vahenditest. See toetus aitab veelgi süvendada rahvusvahelist koostööd HIV ja AIDS-i vastases võitluses ning laiendab oluliselt meie koostööpartnerite ringi.

Lugupeetud eesistuja,
Eesti soovib siin New Yorgis kinnitada oma otsustavust teha koostööd võitluses HIV ja AIDS-iga. Läänemeremaade Nõukogu eesistujana pöörame suurt tähelepanu erinevatele regiooni koostööprojektidele. Läänemeremaade peaministrite otsusega loodi 2000. aastal spetsiaalne töögrupp tegelemaks nakkushaiguste tõkestamisega regioonis. See töögrupp on pühendanud suurt tähelepanu just koostööle HIV ja AIDS-i leviku tõkestamisel.

Samuti sooviksin rõhutada, et Eesti jagab neid eesmärke, mida on püstitanud Euroopa Liit ning osaleb üha aktiivsemalt erinevates programmides. Tunnustame ka Maailmapanga grupi tõsist lähenemist HIV ja AIDS temaatikale.

Vaatamata olukorra tõsidusele ühe millenniumi eesmärgi osas, tahaksin lõpetada optimistlikul noodil. Ma loodan, et järgmisel aastal saaksime rääkida edust nii meie jõupingutuste suurenemisel kui ka tulemustes.

Tänan tähelepanu eest!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee