In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President vastuvõtul Eesti Vabariigi saatkonnas 16. juunil 2003 Berliinis
16.06.2003


Austatud külalised,
Ekstsellentsid!
Daamid ja härrad!

Mul on südamest hea meel täna Teid kõiki tervitada. On hea teada, et Eestil on nii palju sõpru!

Siin, Eesti saatkonnas Berliinis tahaksin alustada tõdemusega, et Eesti ja Saksamaa kahepoolsete suhete arengu üle on põhjust rõõmu tunda. Meie vahel toimib korrapärane poliitiline dialoog, mille tunnusjooneks on omavaheline hea lävimine mitmel tasandil - alates riigijuhtidest ja loomeinimestest arstide ja teadlasteni. Tooksin veel spetsiifilisemalt esile järjest suuremat rõhuasetust regionaalsele koostööle liidumaadega ning majandusalase koostöö aktiviseerimisele. Samuti on oluline, et süveneksid Eesti ja Saksamaa sarnaste vaadetega poliitiliste jõudude vahelised suhted. Oleme huvitatud kujunenud taseme hoidmisest ja soovime avastada uusi võimalusi kontaktide intensiivistamiseks.

Eesti hindab kõrgelt Saksamaa toetust ja panust 2002. aastal lõpusirgele jõudnud Euroopa Liidu laienemisläbirääkimistel ning kutse saamisel liitumaks NATO-ga.

Liitumine Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooniga nagu ka Euroopa Liiduga on Eesti strateegiline eesmärk, mille nimel oleme aastate vältel tõsist kodutööd teinud. Eesti kurss toetamaks julgeoleku jagamatust Euroopas ning euroatlantilist integratsiooni on olnud püsiv kogu taasiseseisvumise kestel. Toon täna välja vaid ühe põhjuse, miks NATOga liitumine on Eestile nii oluline: Me ei vaja mitte ainult Euroopat, mis on terviklik, edukas ja rahumeelne - vaid meil on vaja ka Euroopat, mis liigub ühes suunas selles järjest enam globaliseeruvas maailmas. Euroopas, kus julgeolek on jagamatu, peavad riigid olema võimelised ühistööd edendama ja kaitsma ühiseid huve.

Eesti ühinemist Euroopa Liiduga soodustavad ajaloolised sidemed ning ühised väärtushinnangud, kultuuriline, majanduslik ja poliitiline ühtekuuluvus. Eestil on rikkad rahvuslikud traditsioonid ja tugev kultuuriline enesehinnang. Keegi ei kahtle, et Eesti saab hakkama ja peab hakkama saama igasugustes rahvusvahelistes oludes. Kuid oma ühiskonna arengu tagamisel on Euroopa Liiduga liitumine vaieldamatult vajalik ja ainuõige samm.
Meil seisavad ees uued väljakutsed ja see muudab järgnevad aastad eriti oluliseks, aga ka ülimalt pingeliseks ja töörohkeks. Ma olen veendunud, et Eesti ja Saksamaa leiavad eelseisvatel aastatel veel palju valdkondi, milles saame teineteisele sõbrakäe ulatada ning meie kõigi huvides koostööd teha.

Meie tänasel koosviibimisel on kohal inimesed, kes on Eesti arengule ühel või teisel moel süvitsi kaasa aidanud, kes on meid toetanud ja kelle sõna on meid julgustanud.
Siinkohal tahaksin erilist tähelepanu osutada härra Karl Feldmeyerile ja härra Alois Dietzile. Ja lubage mul nüüd selgitada, miks.

Härra Karl Feldmeyer on oma vaheda sulega korduvalt astunud välja NATO laienemise toetuseks Balti riikidesse, seda veenvalt põhjendanud ning seda juba neil aastatel, mil NATO laienemise küsimus veel lapsekingades oli. Küllap jäi poliitikahuvidega noorukile omal ajal meelde, kuidas Balti riigid Euroopa kaardilt kadusid. Kui paljud olid asja unustanud, siis Teie, härra Karl Feldmeyer, tegite oma südameasjaks seda mitte unustada, vaid kasutada Teile antud tribüüni ajalehe juures tegemaks lugejaile selgeks, miks on oluline, et Eesti saaks kuuluma Põhja Atlandi Allianssi.

Aitäh Teile selle toetuse eest!

Härra Alois Dietz, Teie kui tolleaegse Saksa Kaitseministeeriumi relvastusosakonna ametniku kaasabil on teostunud kõik viimaste aastate suuremad relvastus- ja logistikaabi saadetised Saksamaalt Eestile. See on olnud märkimisväärne nii materiaalses kui ka moraalses mõttes. Ärgem unustagem, et julgeolekuruum on meil ühine ja turvaline Eesti on hea koostööpartner nii Euroopa Liidus kui NATO-s. Suur tänu Teile!

Igal aastal, Eesti Vabariigi aastapäeva eelõhtul, 23. veebruaril tänab Eesti oma tublimaid poegi ja tütreid, oma sõpru ja toetajaid. Teie, härra Karl Feldmeyer ja härra Alois Dietz, olite autasustatute hulgas tänavu. Aga kuna erinevatel põhjustel ei olnud Teil tookord võimalust Eestis viibida, lubage mul täna kasutada seda võimalust ja Teile autasud kätte anda.

Austatud härra Karl Feldmeyer,
Teie teeneid kõrgelt hinnates annetan Teile Maarjamaa Risti V klassi ordeni.

Austatud härra Alois Dietz,
Teie teeneid kõrgelt hinnates annetan Teile Kotkaristi IV klassi ordeni.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee