In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President ei kuulutanud seadust välja
11.12.2002


President Arnold Rüütel tegi täna õhtul Kadriorus otsuse jätta välja kuulutamata 20. novembril Riigikogus vastu võetud kutseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus selles sisalduvate vastuolude tõttu põhiseadusega.

President põhjendas oma otsust järgmiste asjaoludega.

Kehtiva kutseseaduse § 5 lg 1 sätestab, et "kutsenõukogu on vastava tegevusvaldkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajate koostööorgan." Kutsenõukogude moodustamisel kutseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse § 3 p 1 kohaselt sotsiaalminister "võib arvesse võtta vastaval kutsealal tegutsevate töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajate ettepanekuid". Seega ei kohusta uus redaktsioon enam ministrit arvestama sotsiaalpartnerite – vastaval kutsealal tegutsevate töötajate ja tööandjate, kutse- ning erialaühenduste – ettepanekutega.

Samuti osutas president, et 22. septembril 1993 ühines Eesti Vabariik Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooniga nr 87. Selle dokumendi artikli 3 lõike 1 kohaselt on töötajate ja tööandjate organisatsioonidel õigus "välja töötada oma põhikiri ja reeglid, valida täiesti vabalt oma esindajaid, korraldada juhtimist ja tegevust ning sõnastada tegevuskavad". Sama artikli lõige 2 sätestab, et "riigivõimud hoiduvad igasugusest sekkumisest, mis võiks seda õigust piirata või tõkestada selle seaduslikku rakendamist."

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 3 kohaselt on rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa. Põhiseaduse § 123 lõikest 2 tuleneb rahvusvaheliste lepingute ülimuslikkus siseriikliku õiguse ees. Nimetatud paragrahv sätestab, et kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid.

Kutseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse § 3 punktis 1 sätestatud kutsenõukogude koosseisude moodustamise kord ei taga töötajate ja tööandjate organisatsioonidele võimalust enda poolt vabalt valitud esindajate nimetamist. Seega on nimetatud säte, millega muudeti kutseseaduse § 5 lg 2, vastuolus ILO konventsiooni nr 87 artikliga 3 ja Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvidega 3 ja 123.

President peab vajalikuks seaduse uut arutamist Riigikogus ja selle kooskõlla viimist Eesti Vabariigi põhiseadusega.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 11. detsembril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee