In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi avaldus Riigikogu X koosseisu valimiste väljakuulutamisel 26. novembril 2002
26.11.2002


Kirjutanud äsja alla Riigikogu X koosseisu valimiste väljakuulutamise aktile, tahaksin rõhutada järgmist:

Parlamendi olemasolu ja selle otsene, vaba, ühetaoline ja regulaarne ümbervalimine on demokraatliku riigi üks põhitunnuseid.

Parlamendi valimistel ei mõõdeta mitte erakondade võimsust võistluses valijate mandaadi pärast, vaid valimised on rahvale põhiseaduslikult tagatud õiguse teostamine. Seda õigust on võimalik aga kasutada ainult laialdase informeerituse tingimustes. Seepärast tahaksingi panna meie erakondade liidritele ja avalikkuse esindajatele südamele, et Riigikogu valimistel ei korduks see, mille tunnistajateks olime kohalike omavalitsuste valimistel, kus erakondade ja rahva vaheline dialoog taandus sageli vaid reklaamibüroode ja mainekujundusfirmade omavaheliseks jõukatsumiseks.

Valimiste väljakuulutamisele järgnev periood peaks kujunema tõsiseks aruteluks Eesti elu põhiküsimuste üle, millest olulisematena tõstaksin esile järgmisi:
kuidas ületada Eesti ühiskonda ähvardavat demograafilist kriisi;
kuidas ühendada liberaalne turumajandus sotsiaalsete tagatiste laialdase võrguga;
milliseid otsustavaid samme vajab haridussüsteem Eesti jätkusuutlikkuse kindlustamiseks;
kuidas tagada maa säästlik ja otstarbekohane kasutamine kapitali vaba liikumise tingimustes;
kuidas hoida Eesti traditsioonilist ja eestilikku elulaadi taasloovat keskkonda;
mida tuleks teha rahvuskultuuri heaks odava massikultuuri pealetungi tingimustes;
kuidas taastada viimastel aastatel järsult vähenenud usaldus rahva ja tema esindusorgani vahel;
millised meetmed tagaksid Eesti enda elanike, aga samuti meie külaliste turvalisuse;
kuidas suurendada Eesti ühiskonna sidusust?

Loetlesin üksnes mõned põhiküsimused. Selged vastused neile küsimustele loovad aga eelduse uue ühiskondliku leppe sõlmimiseks, mis annaks ühtlasi märku valmisolekust teostada ühist tahet Eesti jätkusuutliku ja tasakaalustatud arengu nimel.

Tahaksin loota, et mõne kuu pärast valitav uus Riigikogu koosseis lähtub just nendest põhiväärtustest, mis on meie rahval aidanud läbi aegade elada õnnelikumat ja rikkamat elu. Samuti loodan näha Eesti poliitilist kultuuri edaspidi enam sallivana ning riigi ja rahvuslikke huve isiklikest ja grupihuvidest ülemaks seadvana.

Riigikogu järgmisest koosseisust kujuneb suure tõenäosusega nii Euroopa Liidu kui ka NATO liikmesriigi parlament. Seega laieneb iga valija ja valitava kaasarääkimise õigus, aga ka kohustus vastutada. Usun, et rahvas ei jäta kasutamata võimalust valida oma esindajaiks inimesed, kellele võib rahuliku südamega usaldada Eesti juhtimise järgmiseks neljaks aastaks, inimesed, kelle lubadused ei ületa nende võimaluste summat.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee