In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President on mures narkomaania ja HI-viiruse ulatusliku leviku pärast
13.03.2002


Neljapäeval, 14. märtsil kell 14.00 toimub Kadriorus Vabariigi Presidendi Arnold Rüütli poolt kokkukutsutud nõupidamine narkomaania ja HI-viiruse leviku tõkestamise küsimustes. Riigipea on nõupidamisele palunud sotsiaal-, sise-, justiits-, haridus-, kaitse-, rahandus-, kultuuri- ja rahvastikuministri. Koos ministritega on Kadriorgu oodatud ka Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees ja spetsialistid nimetatud ministeeriumidest, kes antud teemaga kõige vahetumalt ja igapäevaselt tegelevad. Nõupidamisest on kutsutud osa võtma ka kohalike omavalitsus- ja linnade liitude esindajad ja kolmanda sektori organisatsioonide esindajad.

1997. aastal kiitis Vabariigi Valitsus heaks "Narkomaania ennetamise ning narkokuritegevuse tõkestamise poliitika (uimastipoliitika) põhimõtted aastateks 1997 - 2007" ning "HIV/AIDS ja teiste sugulisel teel levivate haiguste ennetamise arengukava aastani 2001". Seisuga 01.07. 1997 oli Eestis registreeritud 70 HI-viirusesse nakatunut, nendest 16 AIDSi diagnoosiga. Kuid süstivate narkomaanide arv oli ajavahemikus 1994 -1997 kasvanud järsult ning B-ja C-hepatiiti nakatanute arv oli juba selleks ajaks mitmekordistunud. Selle põhjal prognoositi, et HIV/AIDS-i epideemia võib süstivate narkomaanide hulgas puhkeda iga hetk.

2000. aastal registreeriti Eestis juba 390 uut HI-nakkuse juhtu, kelledest ligi 90% olid veeni süstivad narkomaanid. 2001. aasta oktoobri seisuga oli nakatanute arv kasvanud aga 1162-ni. Asukoha järgi domineerib nakatumine Ida-Virumaal, eeskätt Narvas, järjest rohkem levib HI-viirus ka Tallinnas.

Uimastite kasutamisega on tihedalt seotud üha suurenev kuritegevus. Statistika järgi on kolmandik registreeritud õigusrikkumistest toime pandud narkomaanide poolt.

Käesoleva aasta jaanuaris koostatud aruandes "HIV/AIDSi ja teiste sugulisel teel levivate haiguste ennetamise riikliku arengukava aastateks 1997--2001 täitmisest" tõdetakse, et vaatamata 2000. aasta teisel poolel alanud HI-viiruse epideemilisele levikule riigis, on arengukavas püstitatud eesmärk põhilises osas siiski saavutatud. Sugulisel teel levivate haiguste arv on märkimisväärselt langenud ning HIV-nakkuse levik, mis on kujunenud paratamatuks nähtuseks pea kõikides riikides, oleks ilma programmiliste meetmete rakendamiseta tekkinud juba varem ning tunduvalt laiemas ulatuses. Kokkuvõttes rõhutatakse aga, et HIV/AIDSi epideemia ei ole ainult meditsiiniline vaid multisektoraalne, sotsiaalne ja majanduslik riikliku tähtsusega probleem ja selle lahendamine on võimalik ainult juhul, kui võitlus narkomaania ja AIDS-iga saab riiklikuks prioriteediks ja sellesse kaasatakse erinevate valdkondade institutsioonid.

Käesoleva aasta jaanuaris kinnitas Vabariigi Valitsus "HIV/AIDSi ennetamise programmi aastateks 2002--2006". Selles ulatuslikus dokumendis on kavandatud terve rida abinõusid, mille planeerimine toimub riiklikul, kohaliku omavalitsuse ja ametkonna tasandil.

Riigipea poolt kokku kutsutud nõupidamisel arutatakse, kas kavandatud meetmed on piisavad ja kas oleks võimalik parandada erinevate ministeeriumide ja teiste ametkondade ning organisatsioonide omavahelist koostööd nende väga tõsiste probleemide leevendamisel ja lahendamisel. Veel tuleks kaaluda vastava programmi vastuvõtmist narkomaania leviku tõkestamiseks, sest HIV-nakkuse levik Eestis on narkopõhine.

Vabariigi President Arnold Rüütel on mitmes oma avalikus esinemises pööranud suurt tähelepanu sotsiaalprobleemidele. Narkomaania ja HI-viiruse levik on oluliseks ohumärgiks seni lahendamata probleemidest ka sotsiaalvallas.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 13. märtsil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee