In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Balti Assambleel 14. detsembril 2001 Tallinnas
14.12.2001


Lugupeetud presiidiumi esimees,
austatud Balti Assamblee liikmed,
daamid ja härrad!

Mul on siiralt hea meel tervitada teid Tallinnas.

Balti Assamblee on mulle südamelähedane. Olen olnud tema hälli juures ja osaline kasvuraskustes. Riigikogu Balti Assamblee delegatsiooni kauaaegse juhina mõistan hästi Balti koostöö tähtsust ja Balti Assamblee ees seisvaid ülesandeid.

Balti riikide koostöö on erinevatel ajalooperioodidel olnud erinev ja sellesse on suhtutud mitmeti. Balti Assamblee loomine ja tema juba 10 aastat kestnud tegevus on aga olnud kaheldamatult parlamendiliikmetele oluline foorum kus oleme näidanud oma koostöövõimelisust.

Taasiseseisvudes valisime tee, mis viiks meid tagasi Euroopa demokraatlike rahvaste perre. See tee pole olnud kerge käia, kuid täna on meil sihtpunkt juba taamal paistmas. Pean siinkohal silmas meie liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga ja ettevalmistustööd liitumiseks NATO-ga.

Sirgeseljaliselt valitud suunal jätkates peame aga juba praegu oma pilgu pöörama ka kaugemasse tulevikku - aega, mil oleme saanud Euroopa Liidu ja NATO täisliikmeteks. Kuidas kasutada ära meie head koostöökogemust Balti Assamblees?

Arvan, et Balti Assamblee ei ole kaugeltki kõiki oma võimalusi ammendanud ja potentsiaal nii senise tegevuse jätkamiseks kui ka uute väljundite leidmiseks on olemas. Võiksime ühiselt mõelda sellele, kuidas muuta Assamblee töö tõhusamaks ja kuidas paremini tagada vastuvõetud otsuste elluviimine.

Tooksin esile mõned valdkonnad, milles Balti Assambleel on minu meelest autoriteetse arvamuse esitamise näol suurepärane võimalus poliitika kujundamisel kaasa lüüa.

Me oleme kõik - Eesti, Läti ja Leedu Euroopa Liidu kandidaatriigid ja loodame, et juba mõne aasta pärast ka selle liidu täisliikmed. Kutsun teid üles juba praegu aktiivselt kaasa mõtlema, millisena tahame näha tuleviku Euroopa Liitu. Teatavasti luuakse ka peatselt liituvate riikide parlamentide esindajatele võimalus Euroopa Liidu valitsustevahelist konverentsi ettevalmistava konvendi töös osaleda. Balti Assamblee saab omalt poolt kaasa aidata, et meie riikide rahvaesindajad võiksid konvendil osaledes esitada kaalukaid seisukohti Euroopa tuleviku kujundamiseks. Tahaksin teid innustada aktiivselt arutlema, millist Euroopa Liitu me tulevikus näha tahame.

Balti Assamblee loomulikuks tegevusvaldkonnaks pean koostööd Põhjamaadega, eelkõige Põhjamaade Nõukoguga. See on juba tugevate traditsioonidega koostöö mudel. Põhjamaade ja Balti riikide lähenemiseks on aina enam ja enam eeldusi ja põhjuseid. Euroopa Liidu laienemise valguses kujuneb selle põhjatiival tiheda koostöövõrgustikuga ühendatud piirkond, millest parlamentaarsed kontaktid peavad moodustama kaaluka osa. Balti Assamblee saab siin jätkata oma teerajaja rolli, et tuua Balti riikide ja Põhjamaade koostöösse uusi dimensioone ning kui vaja, teha ettepanekuid selle koostöö uuendamiseks ja tihendamiseks.

Mul on heameel märkida, et Balti Assambleel on olnud head kontaktid Beneluxi Interparlamentaarse Konsultatiivnõukoguga. Usun, et need jätkuvad ka tulevikus, muutudes veelgi intensiivsemaks ja sisutihedamaks.

Eesti, Läti ja Leedu kaitsealane koostöö on osutunud üheks kõige efektiivsemaks koostöövaldkonnaks. Kuigi kõik kolm Balti riiki loodavad saada 2002. aastal kutse ühinemiseks NATOga, on minu seisukoht, et meie kaitse- ja julgeolekualane koostöö on endiselt ka Balti Assamblee tähelepanu vääriv valdkond.

Austatud Balti Assamblee liikmed,

sooviksin teile veel kord kinnitada, et pean Balti riikide koostööd oluliseks ja selle parlamentaarset dimensiooni vajalikuks elemendiks kogu koostööraamistikus. Minu tänased tulevikule suunatud mõtted tulenevad soovist näha Balti Assambleed kui hästi toimivat ja tulemuslikku parlamentaarse koostöö organit, mis leiaks oma kindla koha ka tuleviku Euroopa koostöövõrgustikus.

Soovin teile selleks palju jõudu ja edu!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee