In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

47. "Eesti Vabariigile välislaenude võtmise ja välislaenulepingutele riigigarantiide andmise seaduse muutmise seaduse" väljakuulutamata jätmine
05.12.2001


Avaldatud Riigi Teatajas 2001 Lisa, 130, 1891.


Jätan välja kuulutamata Riigikogus 20. novembril 2001 vastu võetud "Eesti Vabariigile välislaenude võtmise ja välislaenulepingutele riigigarantiide andmise seaduse muutmise seaduse".

Põhiseaduse § 121 p. 4 alusel Riigikogu ratifitseerib välislepingud, millega Eesti Vabariik võtab endale varalisi kohustusi. Vastuvõetud seaduse § 1, millega mõistet "välislaen" täiendatakse "Eesti Vabariigi poolt emiteeritud välisriigis pakutavate võlakirjade pakkumise tulemusel saadud vahenditega, mida Eesti Vabariik kohustub tagasi maksma, tagastama või lunastama ettenähtud tähtajal ja korras" on Eesti riigi poolt endale võetud varaline kohustus. Sama seaduse § 3 sätestab, et "Riigikogu otsuse alusel emiteeritavate võlakirjade emissioonidokumendid ei kuulu Riigikogus ratifitseerimisele". Nimetatud erand ei vasta põhiseaduse §-le 121 p. 4, sest kitsendab Riigikogu õigust kontrollida ja otsustada riigi poolt välislepingutega võetud kohustuste sisu üle.

Eelneva põhjal pean vajalikuks 20. novembril 2001 vastu võetud "Eesti Vabariigile välislaenude võtmise ja välislaenulepingutele riigigarantiide andmise seaduse muutmise seadust" Riigikogus uuesti arutada ja otsustada ning viia see kooskõlla põhiseadusega.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107.


Arnold Rüütel


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee